ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجید آزرم، سمیه سالاری، محسن ساری، محمدرضا قربانی، محمد حجتی، (1399). تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم، مجله تولیدات دامی، 22(2)، 301-312. magiran.com/p2139264
Seyyed Majid Azarm, Somayyeh Salari , Mohsen Sari, MohammadReza Ghorbani, Mohammad Hojjati, (2020). Effect of dietary addition of Thyme essential oil on performance, carcass characteristics and micro-flora of broilers fed diet containing wheat, Journal of Animal Productions, 22(2), 301-312. magiran.com/p2139264
سید مجید آزرم، سمیه سالاری، محسن ساری، محمدرضا قربانی، محمد حجتی، تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم. مجله تولیدات دامی، 1399؛ 22(2): 301-312. magiran.com/p2139264
Seyyed Majid Azarm, Somayyeh Salari , Mohsen Sari, MohammadReza Ghorbani, Mohammad Hojjati, Effect of dietary addition of Thyme essential oil on performance, carcass characteristics and micro-flora of broilers fed diet containing wheat, Journal of Animal Productions, 2020; 22(2): 301-312. magiran.com/p2139264
سید مجید آزرم، سمیه سالاری، محسن ساری، محمدرضا قربانی، محمد حجتی، "تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم"، مجله تولیدات دامی 22، شماره 2 (1399): 301-312. magiran.com/p2139264
Seyyed Majid Azarm, Somayyeh Salari , Mohsen Sari, MohammadReza Ghorbani, Mohammad Hojjati, "Effect of dietary addition of Thyme essential oil on performance, carcass characteristics and micro-flora of broilers fed diet containing wheat", Journal of Animal Productions 22, no.2 (2020): 301-312. magiran.com/p2139264
سید مجید آزرم، سمیه سالاری، محسن ساری، محمدرضا قربانی، محمد حجتی، (1399). 'تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم'، مجله تولیدات دامی، 22(2)، صص.301-312. magiran.com/p2139264
Seyyed Majid Azarm, Somayyeh Salari , Mohsen Sari, MohammadReza Ghorbani, Mohammad Hojjati, (2020). 'Effect of dietary addition of Thyme essential oil on performance, carcass characteristics and micro-flora of broilers fed diet containing wheat', Journal of Animal Productions, 22(2), pp.301-312. magiran.com/p2139264
سید مجید آزرم؛ سمیه سالاری؛ محسن ساری؛ محمدرضا قربانی؛ محمد حجتی. "تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندم". مجله تولیدات دامی، 22 ،2 ، 1399، 301-312. magiran.com/p2139264
Seyyed Majid Azarm; Somayyeh Salari ; Mohsen Sari; MohammadReza Ghorbani; Mohammad Hojjati. "Effect of dietary addition of Thyme essential oil on performance, carcass characteristics and micro-flora of broilers fed diet containing wheat", Journal of Animal Productions, 22, 2, 2020, 301-312. magiran.com/p2139264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال