ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظاهر خسروی، بهمن پریزادیان کاوان، حشمت اله خسروی نیا، (1399). تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(6)، 56-67. magiran.com/p2139276
M. Khosravi, B., Parizadian Kavan , H. Khosravinia, (2020). Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress, Veterinary Researches and Biological Products, 33(6), 56-67. magiran.com/p2139276
مظاهر خسروی، بهمن پریزادیان کاوان، حشمت اله خسروی نیا، تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1399؛ 33(6): 56-67. magiran.com/p2139276
M. Khosravi, B., Parizadian Kavan , H. Khosravinia, Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress, Veterinary Researches and Biological Products, 2020; 33(6): 56-67. magiran.com/p2139276
مظاهر خسروی، بهمن پریزادیان کاوان، حشمت اله خسروی نیا، "تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 33، شماره 6 (1399): 56-67. magiran.com/p2139276
M. Khosravi, B., Parizadian Kavan , H. Khosravinia, "Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress", Veterinary Researches and Biological Products 33, no.6 (2020): 56-67. magiran.com/p2139276
مظاهر خسروی، بهمن پریزادیان کاوان، حشمت اله خسروی نیا، (1399). 'تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(6)، صص.56-67. magiran.com/p2139276
M. Khosravi, B., Parizadian Kavan , H. Khosravinia, (2020). 'Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress', Veterinary Researches and Biological Products, 33(6), pp.56-67. magiran.com/p2139276
مظاهر خسروی؛ بهمن پریزادیان کاوان؛ حشمت اله خسروی نیا. "تاثیر سطوح جیره‎ای عصاره خارمریم بر فراسنجه‏های سرم و کیفیت تخم‎ در مرغ‎های تخم‎گذار تحت تنش القاء شده با تزریق دگزامتازون". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33 ،6 ، 1399، 56-67. magiran.com/p2139276
M. Khosravi; B.; Parizadian Kavan ; H. Khosravinia. "Effect of dietary levels of milk thistle extract (Silybum marianum) on serum parameters and egg quality in laying hens imposed to dexamethasone-induced stress", Veterinary Researches and Biological Products, 33, 6, 2020, 56-67. magiran.com/p2139276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال