ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا موسوی، مرجان ازغندی، مجتبی طهمورث پور، فهیمه محمدی، (1399). بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(6)، 100-109. magiran.com/p2139281
Z. Mousavi , M. Azghandi, M. Tahmourespour, F. Mohammadi, (2020). Antibacterial effect of lactoperoxidase protein and its peptides on some bacteria causing mastitis in dairy cattle by molecular docking method., Veterinary Researches and Biological Products, 33(6), 100-109. magiran.com/p2139281
زهرا موسوی، مرجان ازغندی، مجتبی طهمورث پور، فهیمه محمدی، بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1399؛ 33(6): 100-109. magiran.com/p2139281
Z. Mousavi , M. Azghandi, M. Tahmourespour, F. Mohammadi, Antibacterial effect of lactoperoxidase protein and its peptides on some bacteria causing mastitis in dairy cattle by molecular docking method., Veterinary Researches and Biological Products, 2020; 33(6): 100-109. magiran.com/p2139281
زهرا موسوی، مرجان ازغندی، مجتبی طهمورث پور، فهیمه محمدی، "بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 33، شماره 6 (1399): 100-109. magiran.com/p2139281
Z. Mousavi , M. Azghandi, M. Tahmourespour, F. Mohammadi, "Antibacterial effect of lactoperoxidase protein and its peptides on some bacteria causing mastitis in dairy cattle by molecular docking method.", Veterinary Researches and Biological Products 33, no.6 (2020): 100-109. magiran.com/p2139281
زهرا موسوی، مرجان ازغندی، مجتبی طهمورث پور، فهیمه محمدی، (1399). 'بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(6)، صص.100-109. magiran.com/p2139281
Z. Mousavi , M. Azghandi, M. Tahmourespour, F. Mohammadi, (2020). 'Antibacterial effect of lactoperoxidase protein and its peptides on some bacteria causing mastitis in dairy cattle by molecular docking method.', Veterinary Researches and Biological Products, 33(6), pp.100-109. magiran.com/p2139281
زهرا موسوی؛ مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور؛ فهیمه محمدی. "بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33 ،6 ، 1399، 100-109. magiran.com/p2139281
Z. Mousavi ; M. Azghandi; M. Tahmourespour; F. Mohammadi. "Antibacterial effect of lactoperoxidase protein and its peptides on some bacteria causing mastitis in dairy cattle by molecular docking method.", Veterinary Researches and Biological Products, 33, 6, 2020, 100-109. magiran.com/p2139281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال