ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی هوازاده، رضا همتی، علی شکوری، احسان آقابابایی، (1399). تحلیل گفتمان سیاست های توسعه روستایی ایران در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11(1)، 6-21. magiran.com/p2139292
Mehdi Havazadeh, Reza Hemmati , Ali Shakoori, Ehsan Aghababaei, (2020). Discourse Analysis of Iranian Rural Development Policies in the Hashemi Rafsanjani and Ahmadinejad Governments, Journal of Rural Research, 11(1), 6-21. magiran.com/p2139292
مهدی هوازاده، رضا همتی، علی شکوری، احسان آقابابایی، تحلیل گفتمان سیاست های توسعه روستایی ایران در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1399؛ 11(1): 6-21. magiran.com/p2139292
Mehdi Havazadeh, Reza Hemmati , Ali Shakoori, Ehsan Aghababaei, Discourse Analysis of Iranian Rural Development Policies in the Hashemi Rafsanjani and Ahmadinejad Governments, Journal of Rural Research, 2020; 11(1): 6-21. magiran.com/p2139292
مهدی هوازاده، رضا همتی، علی شکوری، احسان آقابابایی، "تحلیل گفتمان سیاست های توسعه روستایی ایران در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 11، شماره 1 (1399): 6-21. magiran.com/p2139292
Mehdi Havazadeh, Reza Hemmati , Ali Shakoori, Ehsan Aghababaei, "Discourse Analysis of Iranian Rural Development Policies in the Hashemi Rafsanjani and Ahmadinejad Governments", Journal of Rural Research 11, no.1 (2020): 6-21. magiran.com/p2139292
مهدی هوازاده، رضا همتی، علی شکوری، احسان آقابابایی، (1399). 'تحلیل گفتمان سیاست های توسعه روستایی ایران در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11(1)، صص.6-21. magiran.com/p2139292
Mehdi Havazadeh, Reza Hemmati , Ali Shakoori, Ehsan Aghababaei, (2020). 'Discourse Analysis of Iranian Rural Development Policies in the Hashemi Rafsanjani and Ahmadinejad Governments', Journal of Rural Research, 11(1), pp.6-21. magiran.com/p2139292
مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی. "تحلیل گفتمان سیاست های توسعه روستایی ایران در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11 ،1 ، 1399، 6-21. magiran.com/p2139292
Mehdi Havazadeh; Reza Hemmati ; Ali Shakoori; Ehsan Aghababaei. "Discourse Analysis of Iranian Rural Development Policies in the Hashemi Rafsanjani and Ahmadinejad Governments", Journal of Rural Research, 11, 1, 2020, 6-21. magiran.com/p2139292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال