ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه امانی، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی، حسن افراخته، حسن دارابی، (1399). تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11(1)، 22-35. magiran.com/p2139293
Masomeh Amani, Farhad Azizpour , Asghar Tahmasebi, Hassan Afrakhteh, Hasan Darabi, (2020). An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran, Journal of Rural Research, 11(1), 22-35. magiran.com/p2139293
معصومه امانی، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی، حسن افراخته، حسن دارابی، تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1399؛ 11(1): 22-35. magiran.com/p2139293
Masomeh Amani, Farhad Azizpour , Asghar Tahmasebi, Hassan Afrakhteh, Hasan Darabi, An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran, Journal of Rural Research, 2020; 11(1): 22-35. magiran.com/p2139293
معصومه امانی، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی، حسن افراخته، حسن دارابی، "تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 11، شماره 1 (1399): 22-35. magiran.com/p2139293
Masomeh Amani, Farhad Azizpour , Asghar Tahmasebi, Hassan Afrakhteh, Hasan Darabi, "An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran", Journal of Rural Research 11, no.1 (2020): 22-35. magiran.com/p2139293
معصومه امانی، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی، حسن افراخته، حسن دارابی، (1399). 'تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11(1)، صص.22-35. magiran.com/p2139293
Masomeh Amani, Farhad Azizpour , Asghar Tahmasebi, Hassan Afrakhteh, Hasan Darabi, (2020). 'An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran', Journal of Rural Research, 11(1), pp.22-35. magiran.com/p2139293
معصومه امانی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی. "تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 11 ،1 ، 1399، 22-35. magiran.com/p2139293
Masomeh Amani; Farhad Azizpour ; Asghar Tahmasebi; Hassan Afrakhteh; Hasan Darabi. "An Investigation of the Rural Development Policies of Sixth Five-Year Social, Cultural and Economic Development Plan in Iran", Journal of Rural Research, 11, 1, 2020, 22-35. magiran.com/p2139293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال