ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اختر اقتصادی، اکبر قویدل، علی اشرف سلطانی طولارود، معراج شرری، (1399). تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک، مجله زیست شناسی خاک، 8(1)، 105-113. magiran.com/p2139316
Akhtar Eghtesadi, Akbar Ghavidel , A. A. Soltani Toolarood, Meraj Sharari, (2020). Effect of Different Herbicides on the Activity of Dehydrogenase and Urease Enzymes in Soil, Journal of Soil Biology, 8(1), 105-113. magiran.com/p2139316
اختر اقتصادی، اکبر قویدل، علی اشرف سلطانی طولارود، معراج شرری، تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک. مجله زیست شناسی خاک، 1399؛ 8(1): 105-113. magiran.com/p2139316
Akhtar Eghtesadi, Akbar Ghavidel , A. A. Soltani Toolarood, Meraj Sharari, Effect of Different Herbicides on the Activity of Dehydrogenase and Urease Enzymes in Soil, Journal of Soil Biology, 2020; 8(1): 105-113. magiran.com/p2139316
اختر اقتصادی، اکبر قویدل، علی اشرف سلطانی طولارود، معراج شرری، "تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک"، مجله زیست شناسی خاک 8، شماره 1 (1399): 105-113. magiran.com/p2139316
Akhtar Eghtesadi, Akbar Ghavidel , A. A. Soltani Toolarood, Meraj Sharari, "Effect of Different Herbicides on the Activity of Dehydrogenase and Urease Enzymes in Soil", Journal of Soil Biology 8, no.1 (2020): 105-113. magiran.com/p2139316
اختر اقتصادی، اکبر قویدل، علی اشرف سلطانی طولارود، معراج شرری، (1399). 'تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک'، مجله زیست شناسی خاک، 8(1)، صص.105-113. magiran.com/p2139316
Akhtar Eghtesadi, Akbar Ghavidel , A. A. Soltani Toolarood, Meraj Sharari, (2020). 'Effect of Different Herbicides on the Activity of Dehydrogenase and Urease Enzymes in Soil', Journal of Soil Biology, 8(1), pp.105-113. magiran.com/p2139316
اختر اقتصادی؛ اکبر قویدل؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ معراج شرری. "تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک". مجله زیست شناسی خاک، 8 ،1 ، 1399، 105-113. magiran.com/p2139316
Akhtar Eghtesadi; Akbar Ghavidel ; A. A. Soltani Toolarood; Meraj Sharari. "Effect of Different Herbicides on the Activity of Dehydrogenase and Urease Enzymes in Soil", Journal of Soil Biology, 8, 1, 2020, 105-113. magiran.com/p2139316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال