ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره جعفری حصارلو، آنت آبکه، (1399). تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری»، مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، 2(1)، 67-99. magiran.com/p2139348
Tahereh JAFARI HESSARLOU, Annette ABKEH, (2020). Suspension in The desert of love and A Stone upon a grave, Recherches en Langue et Traduction françaises, 2(1), 67-99. magiran.com/p2139348
طاهره جعفری حصارلو، آنت آبکه، تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری». مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، 1399؛ 2(1): 67-99. magiran.com/p2139348
Tahereh JAFARI HESSARLOU, Annette ABKEH, Suspension in The desert of love and A Stone upon a grave, Recherches en Langue et Traduction françaises, 2020; 2(1): 67-99. magiran.com/p2139348
طاهره جعفری حصارلو، آنت آبکه، "تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری»"، مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2، شماره 1 (1399): 67-99. magiran.com/p2139348
Tahereh JAFARI HESSARLOU, Annette ABKEH, "Suspension in The desert of love and A Stone upon a grave", Recherches en Langue et Traduction françaises 2, no.1 (2020): 67-99. magiran.com/p2139348
طاهره جعفری حصارلو، آنت آبکه، (1399). 'تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری»'، مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، 2(1)، صص.67-99. magiran.com/p2139348
Tahereh JAFARI HESSARLOU, Annette ABKEH, (2020). 'Suspension in The desert of love and A Stone upon a grave', Recherches en Langue et Traduction françaises, 2(1), pp.67-99. magiran.com/p2139348
طاهره جعفری حصارلو؛ آنت آبکه. "تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری»". مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه، 2 ،1 ، 1399، 67-99. magiran.com/p2139348
Tahereh JAFARI HESSARLOU; Annette ABKEH. "Suspension in The desert of love and A Stone upon a grave", Recherches en Langue et Traduction françaises, 2, 1, 2020, 67-99. magiran.com/p2139348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال