ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ولیخان انارکی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، حجت کرمی، (1399). معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، 325-339. magiran.com/p2139353
Mahdi Valikhan Anaraki, Sayed Farhad Mousavi, Saeed Farzin , Hojat Karami, (2020). Introducing a Nonlinear Model Based on Hybrid Machine Learning for Modeling and Prediction of Precipitation and Comparison with SDSM Method (Cases Studies: Shahrekord, Barez, and Yasuj), Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), 325-339. magiran.com/p2139353
مهدی ولیخان انارکی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، حجت کرمی، معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج). مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(2): 325-339. magiran.com/p2139353
Mahdi Valikhan Anaraki, Sayed Farhad Mousavi, Saeed Farzin , Hojat Karami, Introducing a Nonlinear Model Based on Hybrid Machine Learning for Modeling and Prediction of Precipitation and Comparison with SDSM Method (Cases Studies: Shahrekord, Barez, and Yasuj), Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(2): 325-339. magiran.com/p2139353
مهدی ولیخان انارکی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، حجت کرمی، "معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 2 (1399): 325-339. magiran.com/p2139353
Mahdi Valikhan Anaraki, Sayed Farhad Mousavi, Saeed Farzin , Hojat Karami, "Introducing a Nonlinear Model Based on Hybrid Machine Learning for Modeling and Prediction of Precipitation and Comparison with SDSM Method (Cases Studies: Shahrekord, Barez, and Yasuj)", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.2 (2020): 325-339. magiran.com/p2139353
مهدی ولیخان انارکی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، حجت کرمی، (1399). 'معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، صص.325-339. magiran.com/p2139353
Mahdi Valikhan Anaraki, Sayed Farhad Mousavi, Saeed Farzin , Hojat Karami, (2020). 'Introducing a Nonlinear Model Based on Hybrid Machine Learning for Modeling and Prediction of Precipitation and Comparison with SDSM Method (Cases Studies: Shahrekord, Barez, and Yasuj)', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), pp.325-339. magiran.com/p2139353
مهدی ولیخان انارکی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی. "معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،2 ، 1399، 325-339. magiran.com/p2139353
Mahdi Valikhan Anaraki; Sayed Farhad Mousavi; Saeed Farzin ; Hojat Karami. "Introducing a Nonlinear Model Based on Hybrid Machine Learning for Modeling and Prediction of Precipitation and Comparison with SDSM Method (Cases Studies: Shahrekord, Barez, and Yasuj)", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 2, 2020, 325-339. magiran.com/p2139353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال