ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه دهقان، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، مجتبی خوش روش، نرگس صمدانی لنگرودی، (1399). حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، 353-362. magiran.com/p2139355
Tayebe Dehghan, MohammadAli Gholami Sefidkouhi , Mojtab Khoshravesh, Narges Samadani, (2020). Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Micro and Nano Particles of Beech Leaves, Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), 353-362. magiran.com/p2139355
طیبه دهقان، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، مجتبی خوش روش، نرگس صمدانی لنگرودی، حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(2): 353-362. magiran.com/p2139355
Tayebe Dehghan, MohammadAli Gholami Sefidkouhi , Mojtab Khoshravesh, Narges Samadani, Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Micro and Nano Particles of Beech Leaves, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(2): 353-362. magiran.com/p2139355
طیبه دهقان، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، مجتبی خوش روش، نرگس صمدانی لنگرودی، "حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 2 (1399): 353-362. magiran.com/p2139355
Tayebe Dehghan, MohammadAli Gholami Sefidkouhi , Mojtab Khoshravesh, Narges Samadani, "Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Micro and Nano Particles of Beech Leaves", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.2 (2020): 353-362. magiran.com/p2139355
طیبه دهقان، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، مجتبی خوش روش، نرگس صمدانی لنگرودی، (1399). 'حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، صص.353-362. magiran.com/p2139355
Tayebe Dehghan, MohammadAli Gholami Sefidkouhi , Mojtab Khoshravesh, Narges Samadani, (2020). 'Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Micro and Nano Particles of Beech Leaves', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), pp.353-362. magiran.com/p2139355
طیبه دهقان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش؛ نرگس صمدانی لنگرودی. "حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،2 ، 1399، 353-362. magiran.com/p2139355
Tayebe Dehghan; MohammadAli Gholami Sefidkouhi ; Mojtab Khoshravesh; Narges Samadani. "Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Micro and Nano Particles of Beech Leaves", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 2, 2020, 353-362. magiran.com/p2139355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال