ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد احمدی نیک، علی رحیمی خوب، ساسان علی نیایی فرد، (1399). تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، 455-467. magiran.com/p2139363
Ahmad Ahmadinik, Ali Rahimikhoob , Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard, (2020). Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond, Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), 455-467. magiran.com/p2139363
احمد احمدی نیک، علی رحیمی خوب، ساسان علی نیایی فرد، تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(2): 455-467. magiran.com/p2139363
Ahmad Ahmadinik, Ali Rahimikhoob , Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard, Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(2): 455-467. magiran.com/p2139363
احمد احمدی نیک، علی رحیمی خوب، ساسان علی نیایی فرد، "تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 2 (1399): 455-467. magiran.com/p2139363
Ahmad Ahmadinik, Ali Rahimikhoob , Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard, "Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.2 (2020): 455-467. magiran.com/p2139363
احمد احمدی نیک، علی رحیمی خوب، ساسان علی نیایی فرد، (1399). 'تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(2)، صص.455-467. magiran.com/p2139363
Ahmad Ahmadinik, Ali Rahimikhoob , Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard, (2020). 'Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2), pp.455-467. magiran.com/p2139363
احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب؛ ساسان علی نیایی فرد. "تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،2 ، 1399، 455-467. magiran.com/p2139363
Ahmad Ahmadinik; Ali Rahimikhoob ; Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard. "Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 2, 2020, 455-467. magiran.com/p2139363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال