ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیت رحمانی، طالب عسکری پور، حامد آقائی، محمدابراهیم غفاری، مهدی محمدیان مستان آباد، محمدعلی جلیلوند، حسن ایروانی، الهه کاظمی، امیر عابدین درکوش، (1399). پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، 11-22. magiran.com/p2139384
Ayat Rahmani, Taleb Askaripoor, Hamed Aghaei, MohammadEbrahim Ghafari, Mehdi Mohammadian Mastanabad, MohammadAli Jalilvand, Hasan Irvani, Elahe Kazemi, Amir Abedin Darkoush, (2020). Prediction of the Academic Buoyancy and Academic Performance of Health Students at Semnan University of Medical Sciences Based on Their Perception of the Learning Environment, Journal of Health Research in Community, 5(4), 11-22. magiran.com/p2139384
آیت رحمانی، طالب عسکری پور، حامد آقائی، محمدابراهیم غفاری، مهدی محمدیان مستان آباد، محمدعلی جلیلوند، حسن ایروانی، الهه کاظمی، امیر عابدین درکوش، پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1399؛ 5(4): 11-22. magiran.com/p2139384
Ayat Rahmani, Taleb Askaripoor, Hamed Aghaei, MohammadEbrahim Ghafari, Mehdi Mohammadian Mastanabad, MohammadAli Jalilvand, Hasan Irvani, Elahe Kazemi, Amir Abedin Darkoush, Prediction of the Academic Buoyancy and Academic Performance of Health Students at Semnan University of Medical Sciences Based on Their Perception of the Learning Environment, Journal of Health Research in Community, 2020; 5(4): 11-22. magiran.com/p2139384
آیت رحمانی، طالب عسکری پور، حامد آقائی، محمدابراهیم غفاری، مهدی محمدیان مستان آباد، محمدعلی جلیلوند، حسن ایروانی، الهه کاظمی، امیر عابدین درکوش، "پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 4 (1399): 11-22. magiran.com/p2139384
Ayat Rahmani, Taleb Askaripoor, Hamed Aghaei, MohammadEbrahim Ghafari, Mehdi Mohammadian Mastanabad, MohammadAli Jalilvand, Hasan Irvani, Elahe Kazemi, Amir Abedin Darkoush, "Prediction of the Academic Buoyancy and Academic Performance of Health Students at Semnan University of Medical Sciences Based on Their Perception of the Learning Environment", Journal of Health Research in Community 5, no.4 (2020): 11-22. magiran.com/p2139384
آیت رحمانی، طالب عسکری پور، حامد آقائی، محمدابراهیم غفاری، مهدی محمدیان مستان آباد، محمدعلی جلیلوند، حسن ایروانی، الهه کاظمی، امیر عابدین درکوش، (1399). 'پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، صص.11-22. magiran.com/p2139384
Ayat Rahmani, Taleb Askaripoor, Hamed Aghaei, MohammadEbrahim Ghafari, Mehdi Mohammadian Mastanabad, MohammadAli Jalilvand, Hasan Irvani, Elahe Kazemi, Amir Abedin Darkoush, (2020). 'Prediction of the Academic Buoyancy and Academic Performance of Health Students at Semnan University of Medical Sciences Based on Their Perception of the Learning Environment', Journal of Health Research in Community, 5(4), pp.11-22. magiran.com/p2139384
آیت رحمانی؛ طالب عسکری پور؛ حامد آقائی؛ محمدابراهیم غفاری؛ مهدی محمدیان مستان آباد؛ محمدعلی جلیلوند؛ حسن ایروانی؛ الهه کاظمی؛ امیر عابدین درکوش. "پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،4 ، 1399، 11-22. magiran.com/p2139384
Ayat Rahmani; Taleb Askaripoor; Hamed Aghaei; MohammadEbrahim Ghafari; Mehdi Mohammadian Mastanabad; MohammadAli Jalilvand; Hasan Irvani; Elahe Kazemi; Amir Abedin Darkoush. "Prediction of the Academic Buoyancy and Academic Performance of Health Students at Semnan University of Medical Sciences Based on Their Perception of the Learning Environment", Journal of Health Research in Community, 5, 4, 2020, 11-22. magiran.com/p2139384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال