ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حقیقی، احترام سادات ایلالی، جمشید یزدانی، زهره ترقی، (1399). رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، 33-44. magiran.com/p2139386
Maryam Haghighi, Ehteramsadat Ilali, Jamshid Yazdani, Zohreh Taraghi, (2020). Relationship between Cognitive Status and Medication Adherence among Elderly Patients with Hypertension, Journal of Health Research in Community, 5(4), 33-44. magiran.com/p2139386
مریم حقیقی، احترام سادات ایلالی، جمشید یزدانی، زهره ترقی، رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1399؛ 5(4): 33-44. magiran.com/p2139386
Maryam Haghighi, Ehteramsadat Ilali, Jamshid Yazdani, Zohreh Taraghi, Relationship between Cognitive Status and Medication Adherence among Elderly Patients with Hypertension, Journal of Health Research in Community, 2020; 5(4): 33-44. magiran.com/p2139386
مریم حقیقی، احترام سادات ایلالی، جمشید یزدانی، زهره ترقی، "رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 4 (1399): 33-44. magiran.com/p2139386
Maryam Haghighi, Ehteramsadat Ilali, Jamshid Yazdani, Zohreh Taraghi, "Relationship between Cognitive Status and Medication Adherence among Elderly Patients with Hypertension", Journal of Health Research in Community 5, no.4 (2020): 33-44. magiran.com/p2139386
مریم حقیقی، احترام سادات ایلالی، جمشید یزدانی، زهره ترقی، (1399). 'رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، صص.33-44. magiran.com/p2139386
Maryam Haghighi, Ehteramsadat Ilali, Jamshid Yazdani, Zohreh Taraghi, (2020). 'Relationship between Cognitive Status and Medication Adherence among Elderly Patients with Hypertension', Journal of Health Research in Community, 5(4), pp.33-44. magiran.com/p2139386
مریم حقیقی؛ احترام سادات ایلالی؛ جمشید یزدانی؛ زهره ترقی. "رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،4 ، 1399، 33-44. magiran.com/p2139386
Maryam Haghighi; Ehteramsadat Ilali; Jamshid Yazdani; Zohreh Taraghi. "Relationship between Cognitive Status and Medication Adherence among Elderly Patients with Hypertension", Journal of Health Research in Community, 5, 4, 2020, 33-44. magiran.com/p2139386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال