ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید جانی، طیبه خزایی، غلامحسین یعقوبی، غلامرضا شریف زاده، ایوب اکبری، (1399). تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، 57-67. magiran.com/p2139388
Hamid Jani, Thayebeh Khazaie, Gholamhosein Yaghoubi, Gholamreza Sharifzadeh, Ayoub Akbari, (2020). Effect of Multimedia Education on Eye Care Performance and Perception of the Disease in Type 2 Diabetic Patients Referred to Birjand Diabetic Clinic, Journal of Health Research in Community, 5(4), 57-67. magiran.com/p2139388
حمید جانی، طیبه خزایی، غلامحسین یعقوبی، غلامرضا شریف زاده، ایوب اکبری، تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1399؛ 5(4): 57-67. magiran.com/p2139388
Hamid Jani, Thayebeh Khazaie, Gholamhosein Yaghoubi, Gholamreza Sharifzadeh, Ayoub Akbari, Effect of Multimedia Education on Eye Care Performance and Perception of the Disease in Type 2 Diabetic Patients Referred to Birjand Diabetic Clinic, Journal of Health Research in Community, 2020; 5(4): 57-67. magiran.com/p2139388
حمید جانی، طیبه خزایی، غلامحسین یعقوبی، غلامرضا شریف زاده، ایوب اکبری، "تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 4 (1399): 57-67. magiran.com/p2139388
Hamid Jani, Thayebeh Khazaie, Gholamhosein Yaghoubi, Gholamreza Sharifzadeh, Ayoub Akbari, "Effect of Multimedia Education on Eye Care Performance and Perception of the Disease in Type 2 Diabetic Patients Referred to Birjand Diabetic Clinic", Journal of Health Research in Community 5, no.4 (2020): 57-67. magiran.com/p2139388
حمید جانی، طیبه خزایی، غلامحسین یعقوبی، غلامرضا شریف زاده، ایوب اکبری، (1399). 'تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(4)، صص.57-67. magiran.com/p2139388
Hamid Jani, Thayebeh Khazaie, Gholamhosein Yaghoubi, Gholamreza Sharifzadeh, Ayoub Akbari, (2020). 'Effect of Multimedia Education on Eye Care Performance and Perception of the Disease in Type 2 Diabetic Patients Referred to Birjand Diabetic Clinic', Journal of Health Research in Community, 5(4), pp.57-67. magiran.com/p2139388
حمید جانی؛ طیبه خزایی؛ غلامحسین یعقوبی؛ غلامرضا شریف زاده؛ ایوب اکبری. "تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،4 ، 1399، 57-67. magiran.com/p2139388
Hamid Jani; Thayebeh Khazaie; Gholamhosein Yaghoubi; Gholamreza Sharifzadeh; Ayoub Akbari. "Effect of Multimedia Education on Eye Care Performance and Perception of the Disease in Type 2 Diabetic Patients Referred to Birjand Diabetic Clinic", Journal of Health Research in Community, 5, 4, 2020, 57-67. magiran.com/p2139388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال