ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز معتمدی زاده، حسین انصاری، ابوالفضل پاینده، سید مهدی طباطبایی، عباس رمضان پور امیردهی، (1399). بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، 20-29. magiran.com/p2139430
B .Moatamedizadeh, H. Ansari, A.Payandeh, SM. Tabatabae, A. Ramazanpouramirdehi, (2020). Evaluation of Tuberculosis Recurrence and Its Determinants in the Southeast of Iran: A Nested Case-Control Study Based on Data From 2012 to 2018, Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), 20-29. magiran.com/p2139430
بهروز معتمدی زاده، حسین انصاری، ابوالفضل پاینده، سید مهدی طباطبایی، عباس رمضان پور امیردهی، بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1399؛ 16(1): 20-29. magiran.com/p2139430
B .Moatamedizadeh, H. Ansari, A.Payandeh, SM. Tabatabae, A. Ramazanpouramirdehi, Evaluation of Tuberculosis Recurrence and Its Determinants in the Southeast of Iran: A Nested Case-Control Study Based on Data From 2012 to 2018, Iranian Journal of Epidemiology, 2020; 16(1): 20-29. magiran.com/p2139430
بهروز معتمدی زاده، حسین انصاری، ابوالفضل پاینده، سید مهدی طباطبایی، عباس رمضان پور امیردهی، "بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده"، مجله اپیدمیولوژی ایران 16، شماره 1 (1399): 20-29. magiran.com/p2139430
B .Moatamedizadeh, H. Ansari, A.Payandeh, SM. Tabatabae, A. Ramazanpouramirdehi, "Evaluation of Tuberculosis Recurrence and Its Determinants in the Southeast of Iran: A Nested Case-Control Study Based on Data From 2012 to 2018", Iranian Journal of Epidemiology 16, no.1 (2020): 20-29. magiran.com/p2139430
بهروز معتمدی زاده، حسین انصاری، ابوالفضل پاینده، سید مهدی طباطبایی، عباس رمضان پور امیردهی، (1399). 'بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، صص.20-29. magiran.com/p2139430
B .Moatamedizadeh, H. Ansari, A.Payandeh, SM. Tabatabae, A. Ramazanpouramirdehi, (2020). 'Evaluation of Tuberculosis Recurrence and Its Determinants in the Southeast of Iran: A Nested Case-Control Study Based on Data From 2012 to 2018', Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), pp.20-29. magiran.com/p2139430
بهروز معتمدی زاده؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل پاینده؛ سید مهدی طباطبایی؛ عباس رمضان پور امیردهی. "بررسی عوامل موثر بر عود سل در جنوب شرق ایران در سال های 97-1390 : مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده". مجله اپیدمیولوژی ایران، 16 ،1 ، 1399، 20-29. magiran.com/p2139430
B .Moatamedizadeh; H. Ansari; A.Payandeh; SM. Tabatabae; A. Ramazanpouramirdehi. "Evaluation of Tuberculosis Recurrence and Its Determinants in the Southeast of Iran: A Nested Case-Control Study Based on Data From 2012 to 2018", Iranian Journal of Epidemiology, 16, 1, 2020, 20-29. magiran.com/p2139430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال