ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده رحمانی، منوچهر کرمی، پگاه آمری، مریم آدابی، امین دوستی ایرانی، (1399). سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، 57-70. magiran.com/p2139434
S. Rahmani, M. Karami, M .Adabi, A. Doodty Irani, (2020). Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution After Receiving Vaccine Among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review, Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), 57-70. magiran.com/p2139434
سعیده رحمانی، منوچهر کرمی، پگاه آمری، مریم آدابی، امین دوستی ایرانی، سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1399؛ 16(1): 57-70. magiran.com/p2139434
S. Rahmani, M. Karami, M .Adabi, A. Doodty Irani, Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution After Receiving Vaccine Among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review, Iranian Journal of Epidemiology, 2020; 16(1): 57-70. magiran.com/p2139434
سعیده رحمانی، منوچهر کرمی، پگاه آمری، مریم آدابی، امین دوستی ایرانی، "سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته"، مجله اپیدمیولوژی ایران 16، شماره 1 (1399): 57-70. magiran.com/p2139434
S. Rahmani, M. Karami, M .Adabi, A. Doodty Irani, "Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution After Receiving Vaccine Among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review", Iranian Journal of Epidemiology 16, no.1 (2020): 57-70. magiran.com/p2139434
سعیده رحمانی، منوچهر کرمی، پگاه آمری، مریم آدابی، امین دوستی ایرانی، (1399). 'سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، صص.57-70. magiran.com/p2139434
S. Rahmani, M. Karami, M .Adabi, A. Doodty Irani, (2020). 'Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution After Receiving Vaccine Among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review', Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), pp.57-70. magiran.com/p2139434
سعیده رحمانی؛ منوچهر کرمی؛ پگاه آمری؛ مریم آدابی؛ امین دوستی ایرانی. "سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته". مجله اپیدمیولوژی ایران، 16 ،1 ، 1399، 57-70. magiran.com/p2139434
S. Rahmani; M. Karami; M .Adabi; A. Doodty Irani. "Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution After Receiving Vaccine Among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review", Iranian Journal of Epidemiology, 16, 1, 2020, 57-70. magiran.com/p2139434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال