ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد، فرید زایری، اعظم امیریان، نورالسادات کریمان، (1399). کاربرد مدل متغیر پنهان بیزی در پیش بینی زودهنگام دیابت بارداری در شرایط بدون تست استاندارد مرجع کامل با استفاده از بتا گنادوتروپین جفتی انسانی، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، 71-80. magiran.com/p2139435
M. Amini, A. Kazemnejad, F. Zayeri, A. Amirian, N. Kariman, (2020). Application of Bayesian Latent Variable Model for Early Detection of Gestational Diabetes Mellitus Without A Perfect Reference Standard Test by β‐human Chorionic Gonadotropin, Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), 71-80. magiran.com/p2139435
مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد، فرید زایری، اعظم امیریان، نورالسادات کریمان، کاربرد مدل متغیر پنهان بیزی در پیش بینی زودهنگام دیابت بارداری در شرایط بدون تست استاندارد مرجع کامل با استفاده از بتا گنادوتروپین جفتی انسانی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1399؛ 16(1): 71-80. magiran.com/p2139435
M. Amini, A. Kazemnejad, F. Zayeri, A. Amirian, N. Kariman, Application of Bayesian Latent Variable Model for Early Detection of Gestational Diabetes Mellitus Without A Perfect Reference Standard Test by β‐human Chorionic Gonadotropin, Iranian Journal of Epidemiology, 2020; 16(1): 71-80. magiran.com/p2139435
مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد، فرید زایری، اعظم امیریان، نورالسادات کریمان، "کاربرد مدل متغیر پنهان بیزی در پیش بینی زودهنگام دیابت بارداری در شرایط بدون تست استاندارد مرجع کامل با استفاده از بتا گنادوتروپین جفتی انسانی"، مجله اپیدمیولوژی ایران 16، شماره 1 (1399): 71-80. magiran.com/p2139435
M. Amini, A. Kazemnejad, F. Zayeri, A. Amirian, N. Kariman, "Application of Bayesian Latent Variable Model for Early Detection of Gestational Diabetes Mellitus Without A Perfect Reference Standard Test by β‐human Chorionic Gonadotropin", Iranian Journal of Epidemiology 16, no.1 (2020): 71-80. magiran.com/p2139435
مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد، فرید زایری، اعظم امیریان، نورالسادات کریمان، (1399). 'کاربرد مدل متغیر پنهان بیزی در پیش بینی زودهنگام دیابت بارداری در شرایط بدون تست استاندارد مرجع کامل با استفاده از بتا گنادوتروپین جفتی انسانی'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 16(1)، صص.71-80. magiran.com/p2139435
M. Amini, A. Kazemnejad, F. Zayeri, A. Amirian, N. Kariman, (2020). 'Application of Bayesian Latent Variable Model for Early Detection of Gestational Diabetes Mellitus Without A Perfect Reference Standard Test by β‐human Chorionic Gonadotropin', Iranian Journal of Epidemiology, 16(1), pp.71-80. magiran.com/p2139435
مائده امینی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ فرید زایری؛ اعظم امیریان؛ نورالسادات کریمان. "کاربرد مدل متغیر پنهان بیزی در پیش بینی زودهنگام دیابت بارداری در شرایط بدون تست استاندارد مرجع کامل با استفاده از بتا گنادوتروپین جفتی انسانی". مجله اپیدمیولوژی ایران، 16 ،1 ، 1399، 71-80. magiran.com/p2139435
M. Amini; A. Kazemnejad; F. Zayeri; A. Amirian; N. Kariman. "Application of Bayesian Latent Variable Model for Early Detection of Gestational Diabetes Mellitus Without A Perfect Reference Standard Test by β‐human Chorionic Gonadotropin", Iranian Journal of Epidemiology, 16, 1, 2020, 71-80. magiran.com/p2139435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال