ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه شمسی زاده، سید محمود حجازی، شیما مینایی، هدی حقیر، لعیا رجایی، (1399). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی، مجله پیاورد سلامت، 14(1)، 86-95. magiran.com/p2139471
Malihe Shamsizadeh, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee, Hoda Haghir, Laaya Rajayi, (2020). The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure, Payavard Salamat, 14(1), 86-95. magiran.com/p2139471
ملیحه شمسی زاده، سید محمود حجازی، شیما مینایی، هدی حقیر، لعیا رجایی، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی. مجله پیاورد سلامت، 1399؛ 14(1): 86-95. magiran.com/p2139471
Malihe Shamsizadeh, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee, Hoda Haghir, Laaya Rajayi, The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure, Payavard Salamat, 2020; 14(1): 86-95. magiran.com/p2139471
ملیحه شمسی زاده، سید محمود حجازی، شیما مینایی، هدی حقیر، لعیا رجایی، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی"، مجله پیاورد سلامت 14، شماره 1 (1399): 86-95. magiran.com/p2139471
Malihe Shamsizadeh, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee, Hoda Haghir, Laaya Rajayi, "The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure", Payavard Salamat 14, no.1 (2020): 86-95. magiran.com/p2139471
ملیحه شمسی زاده، سید محمود حجازی، شیما مینایی، هدی حقیر، لعیا رجایی، (1399). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی'، مجله پیاورد سلامت، 14(1)، صص.86-95. magiran.com/p2139471
Malihe Shamsizadeh, Seyed Mahmood Hejazi, Shima Minaee, Hoda Haghir, Laaya Rajayi, (2020). 'The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure', Payavard Salamat, 14(1), pp.86-95. magiran.com/p2139471
ملیحه شمسی زاده؛ سید محمود حجازی؛ شیما مینایی؛ هدی حقیر؛ لعیا رجایی. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی". مجله پیاورد سلامت، 14 ،1 ، 1399، 86-95. magiran.com/p2139471
Malihe Shamsizadeh; Seyed Mahmood Hejazi; Shima Minaee; Hoda Haghir; Laaya Rajayi. "The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Serum Lipid Profile and Serum Level of Fibrinogen in Middle-Aged Men with Heart Failure", Payavard Salamat, 14, 1, 2020, 86-95. magiran.com/p2139471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال