ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تحصیلدوست، زهراسادات زمردیان، شادی جامی الحمدی، (1398). بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5(4)، 185-218. magiran.com/p2139482
Mohammad Tahsildoost, Zahra Sadat Zomorodian, Shadi Jami Alahmadi, (2020). Effectiveness of Energy Retrofit on Energy Consumption and Occupants' Comfort: Case of Shahid Beheshti University Dorimitories, Journal of Energy Planning And Policy Research, 5(4), 185-218. magiran.com/p2139482
محمد تحصیلدوست، زهراسادات زمردیان، شادی جامی الحمدی، بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 1398؛ 5(4): 185-218. magiran.com/p2139482
Mohammad Tahsildoost, Zahra Sadat Zomorodian, Shadi Jami Alahmadi, Effectiveness of Energy Retrofit on Energy Consumption and Occupants' Comfort: Case of Shahid Beheshti University Dorimitories, Journal of Energy Planning And Policy Research, 2020; 5(4): 185-218. magiran.com/p2139482
محمد تحصیلدوست، زهراسادات زمردیان، شادی جامی الحمدی، "بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی"، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 5، شماره 4 (1398): 185-218. magiran.com/p2139482
Mohammad Tahsildoost, Zahra Sadat Zomorodian, Shadi Jami Alahmadi, "Effectiveness of Energy Retrofit on Energy Consumption and Occupants' Comfort: Case of Shahid Beheshti University Dorimitories", Journal of Energy Planning And Policy Research 5, no.4 (2020): 185-218. magiran.com/p2139482
محمد تحصیلدوست، زهراسادات زمردیان، شادی جامی الحمدی، (1398). 'بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی'، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5(4)، صص.185-218. magiran.com/p2139482
Mohammad Tahsildoost, Zahra Sadat Zomorodian, Shadi Jami Alahmadi, (2020). 'Effectiveness of Energy Retrofit on Energy Consumption and Occupants' Comfort: Case of Shahid Beheshti University Dorimitories', Journal of Energy Planning And Policy Research, 5(4), pp.185-218. magiran.com/p2139482
محمد تحصیلدوست؛ زهراسادات زمردیان؛ شادی جامی الحمدی. "بررسی اثر بهسازی انرژی ساختمان بر مصرف انرژی و میزان آسایش کاربران: نمونه موردی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی". فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 5 ،4 ، 1398، 185-218. magiran.com/p2139482
Mohammad Tahsildoost; Zahra Sadat Zomorodian; Shadi Jami Alahmadi. "Effectiveness of Energy Retrofit on Energy Consumption and Occupants' Comfort: Case of Shahid Beheshti University Dorimitories", Journal of Energy Planning And Policy Research, 5, 4, 2020, 185-218. magiran.com/p2139482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال