ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا سبزواری، علی رجبی پور، نیکروز باقری، محمود امید، (1399). تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، 7(1)، 23-38. magiran.com/p2139505
Alireza Sabzevari, Ali Rajabipour , Nikrooz Bagheri, Mahmoud Omid, (2020). Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country, Journal of Environmental Hazard Management, 7(1), 23-38. magiran.com/p2139505
علیرضا سبزواری، علی رجبی پور، نیکروز باقری، محمود امید، تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور. مجله مدیریت مخاطرات محیطی، 1399؛ 7(1): 23-38. magiran.com/p2139505
Alireza Sabzevari, Ali Rajabipour , Nikrooz Bagheri, Mahmoud Omid, Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country, Journal of Environmental Hazard Management, 2020; 7(1): 23-38. magiran.com/p2139505
علیرضا سبزواری، علی رجبی پور، نیکروز باقری، محمود امید، "تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور"، مجله مدیریت مخاطرات محیطی 7، شماره 1 (1399): 23-38. magiran.com/p2139505
Alireza Sabzevari, Ali Rajabipour , Nikrooz Bagheri, Mahmoud Omid, "Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country", Journal of Environmental Hazard Management 7, no.1 (2020): 23-38. magiran.com/p2139505
علیرضا سبزواری، علی رجبی پور، نیکروز باقری، محمود امید، (1399). 'تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور'، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، 7(1)، صص.23-38. magiran.com/p2139505
Alireza Sabzevari, Ali Rajabipour , Nikrooz Bagheri, Mahmoud Omid, (2020). 'Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country', Journal of Environmental Hazard Management, 7(1), pp.23-38. magiran.com/p2139505
علیرضا سبزواری؛ علی رجبی پور؛ نیکروز باقری؛ محمود امید. "تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور". مجله مدیریت مخاطرات محیطی، 7 ،1 ، 1399، 23-38. magiran.com/p2139505
Alireza Sabzevari; Ali Rajabipour ; Nikrooz Bagheri; Mahmoud Omid. "Determining the pattern of crop agriculture as a strategy to reduce food security disaster in the country", Journal of Environmental Hazard Management, 7, 1, 2020, 23-38. magiran.com/p2139505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال