ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Yuliia Bukina, Marina Thyhonovska, Mariya Koval, Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Aleksandr Kamyshnyi, (2020). The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Ваcteroides fragilis, Iranian Journal of Microbiology, 12(3), 231-241. magiran.com/p2139519
Yuliia Bukina, Marina Thyhonovska, Mariya Koval, Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Aleksandr Kamyshnyi, The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Ваcteroides fragilis, Iranian Journal of Microbiology, 2020; 12(3): 231-241. magiran.com/p2139519
Yuliia Bukina, Marina Thyhonovska, Mariya Koval, Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Aleksandr Kamyshnyi, "The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Ваcteroides fragilis", Iranian Journal of Microbiology 12, no.3 (2020): 231-241. magiran.com/p2139519
Yuliia Bukina, Marina Thyhonovska, Mariya Koval, Mariya Marushchak, Inna Krynytska, Aleksandr Kamyshnyi, (2020). 'The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Ваcteroides fragilis', Iranian Journal of Microbiology, 12(3), pp.231-241. magiran.com/p2139519
Yuliia Bukina; Marina Thyhonovska; Mariya Koval; Mariya Marushchak; Inna Krynytska; Aleksandr Kamyshnyi. "The effect of immunoregulatory bacteria on the transcriptional activity of Foxp3 and RORyt genes in the gut-associated lymphoid tissue with Salmonella-induced inflammation in the presence of vancomycin and Ваcteroides fragilis", Iranian Journal of Microbiology, 12, 3, 2020, 231-241. magiran.com/p2139519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال