ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تابان سلطانی، نسرین شهابی، یونس سخاوت، یزدان موحدی، (1399). بررسی تاثیرات کوتاه مدت بازی رایانه ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(6)، 336-343. magiran.com/p2139568
Taban Soltani, Nasrin Shahabi, Yoones Sekhavat, Yazdan Movahedi, (2020). Short-Term Effects of First Person Shooter Computer Game on Visual Focus Using Eye Tracking Tool: Randomized Clinical Trial, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(6), 336-343. magiran.com/p2139568
تابان سلطانی، نسرین شهابی، یونس سخاوت، یزدان موحدی، بررسی تاثیرات کوتاه مدت بازی رایانه ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1399؛ 15(6): 336-343. magiran.com/p2139568
Taban Soltani, Nasrin Shahabi, Yoones Sekhavat, Yazdan Movahedi, Short-Term Effects of First Person Shooter Computer Game on Visual Focus Using Eye Tracking Tool: Randomized Clinical Trial, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2020; 15(6): 336-343. magiran.com/p2139568
تابان سلطانی، نسرین شهابی، یونس سخاوت، یزدان موحدی، "بررسی تاثیرات کوتاه مدت بازی رایانه ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 15، شماره 6 (1399): 336-343. magiran.com/p2139568
Taban Soltani, Nasrin Shahabi, Yoones Sekhavat, Yazdan Movahedi, "Short-Term Effects of First Person Shooter Computer Game on Visual Focus Using Eye Tracking Tool: Randomized Clinical Trial", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 15, no.6 (2020): 336-343. magiran.com/p2139568
تابان سلطانی، نسرین شهابی، یونس سخاوت، یزدان موحدی، (1399). 'بررسی تاثیرات کوتاه مدت بازی رایانه ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(6)، صص.336-343. magiran.com/p2139568
Taban Soltani, Nasrin Shahabi, Yoones Sekhavat, Yazdan Movahedi, (2020). 'Short-Term Effects of First Person Shooter Computer Game on Visual Focus Using Eye Tracking Tool: Randomized Clinical Trial', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(6), pp.336-343. magiran.com/p2139568
تابان سلطانی؛ نسرین شهابی؛ یونس سخاوت؛ یزدان موحدی. "بررسی تاثیرات کوتاه مدت بازی رایانه ای تیرانداز اول شخص بر سطح توجه بصری با استفاده از ابزار ردیاب چشمی". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15 ،6 ، 1399، 336-343. magiran.com/p2139568
Taban Soltani; Nasrin Shahabi; Yoones Sekhavat; Yazdan Movahedi. "Short-Term Effects of First Person Shooter Computer Game on Visual Focus Using Eye Tracking Tool: Randomized Clinical Trial", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15, 6, 2020, 336-343. magiran.com/p2139568
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال