ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمحمد مبینی، بهزاد قاسمی، (1399). دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در منظومه فکری سید حسن نصرالله و تاثیر آن بر امنیت محور مقاومت، فصلنامه آفاق امنیت، 12(44)، 5-33. magiran.com/p2139641
Mohammad Mobini, Behzad Ghasemi , (2020). The Achievements of the Lebanese Islamic Resistance in the Thought System of Sayyyed Hassan Nasrollah and Its Effects on the Security of the Axis of Resistance, , 12(44), 5-33. magiran.com/p2139641
محمدمحمد مبینی، بهزاد قاسمی، دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در منظومه فکری سید حسن نصرالله و تاثیر آن بر امنیت محور مقاومت. فصلنامه آفاق امنیت، 1399؛ 12(44): 5-33. magiran.com/p2139641
Mohammad Mobini, Behzad Ghasemi , The Achievements of the Lebanese Islamic Resistance in the Thought System of Sayyyed Hassan Nasrollah and Its Effects on the Security of the Axis of Resistance, , 2020; 12(44): 5-33. magiran.com/p2139641
محمدمحمد مبینی، بهزاد قاسمی، "دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در منظومه فکری سید حسن نصرالله و تاثیر آن بر امنیت محور مقاومت"، فصلنامه آفاق امنیت 12، شماره 44 (1399): 5-33. magiran.com/p2139641
Mohammad Mobini, Behzad Ghasemi , "The Achievements of the Lebanese Islamic Resistance in the Thought System of Sayyyed Hassan Nasrollah and Its Effects on the Security of the Axis of Resistance", 12, no.44 (2020): 5-33. magiran.com/p2139641
محمدمحمد مبینی، بهزاد قاسمی، (1399). 'دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در منظومه فکری سید حسن نصرالله و تاثیر آن بر امنیت محور مقاومت'، فصلنامه آفاق امنیت، 12(44)، صص.5-33. magiran.com/p2139641
Mohammad Mobini, Behzad Ghasemi , (2020). 'The Achievements of the Lebanese Islamic Resistance in the Thought System of Sayyyed Hassan Nasrollah and Its Effects on the Security of the Axis of Resistance', , 12(44), pp.5-33. magiran.com/p2139641
محمدمحمد مبینی؛ بهزاد قاسمی. "دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در منظومه فکری سید حسن نصرالله و تاثیر آن بر امنیت محور مقاومت". فصلنامه آفاق امنیت، 12 ،44 ، 1399، 5-33. magiran.com/p2139641
Mohammad Mobini; Behzad Ghasemi . "The Achievements of the Lebanese Islamic Resistance in the Thought System of Sayyyed Hassan Nasrollah and Its Effects on the Security of the Axis of Resistance", , 12, 44, 2020, 5-33. magiran.com/p2139641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال