ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعودعلی حسینی، ساسان زارع، مهدی علی کاظمی، میلاد گازرانی، امیرحسین ظرافتی، (1399). آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025، فصلنامه آفاق امنیت، 12(44)، 101-123. magiran.com/p2139644
MassoudAli Husseini , Sasan Zar’E, Mahdi Ali Kazemi, Milad Gazerani, AmirHussein Zarafati, (2020). The Future of British Influence in the Islamic Republic of Iran a Security Approach on the Horizon of 2025, , 12(44), 101-123. magiran.com/p2139644
مسعودعلی حسینی، ساسان زارع، مهدی علی کاظمی، میلاد گازرانی، امیرحسین ظرافتی، آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025. فصلنامه آفاق امنیت، 1399؛ 12(44): 101-123. magiran.com/p2139644
MassoudAli Husseini , Sasan Zar’E, Mahdi Ali Kazemi, Milad Gazerani, AmirHussein Zarafati, The Future of British Influence in the Islamic Republic of Iran a Security Approach on the Horizon of 2025, , 2020; 12(44): 101-123. magiran.com/p2139644
مسعودعلی حسینی، ساسان زارع، مهدی علی کاظمی، میلاد گازرانی، امیرحسین ظرافتی، "آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025"، فصلنامه آفاق امنیت 12، شماره 44 (1399): 101-123. magiran.com/p2139644
MassoudAli Husseini , Sasan Zar’E, Mahdi Ali Kazemi, Milad Gazerani, AmirHussein Zarafati, "The Future of British Influence in the Islamic Republic of Iran a Security Approach on the Horizon of 2025", 12, no.44 (2020): 101-123. magiran.com/p2139644
مسعودعلی حسینی، ساسان زارع، مهدی علی کاظمی، میلاد گازرانی، امیرحسین ظرافتی، (1399). 'آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025'، فصلنامه آفاق امنیت، 12(44)، صص.101-123. magiran.com/p2139644
MassoudAli Husseini , Sasan Zar’E, Mahdi Ali Kazemi, Milad Gazerani, AmirHussein Zarafati, (2020). 'The Future of British Influence in the Islamic Republic of Iran a Security Approach on the Horizon of 2025', , 12(44), pp.101-123. magiran.com/p2139644
مسعودعلی حسینی؛ ساسان زارع؛ مهدی علی کاظمی؛ میلاد گازرانی؛ امیرحسین ظرافتی. "آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیتی در افق 2025". فصلنامه آفاق امنیت، 12 ،44 ، 1399، 101-123. magiran.com/p2139644
MassoudAli Husseini ; Sasan Zar’E; Mahdi Ali Kazemi; Milad Gazerani; AmirHussein Zarafati. "The Future of British Influence in the Islamic Republic of Iran a Security Approach on the Horizon of 2025", , 12, 44, 2020, 101-123. magiran.com/p2139644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال