ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس صارمی، محمد پرستش، لیلی محمدی، (1399). بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی و ارتباط آن با باروری در موش های صحرایی نر دیابتی نوع 2، فصلنامه افق دانش، 26(2)، 156-169. magiran.com/p2139738
Abbas Saremi, Mohammad Parastesh, Leili Mohammadi, (2020). Resistin Changes Following Aerobic Exercise and its Relationship With Fertility in Male Rats With Type 2 Diabetes, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(2), 156-169. magiran.com/p2139738
عباس صارمی، محمد پرستش، لیلی محمدی، بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی و ارتباط آن با باروری در موش های صحرایی نر دیابتی نوع 2. فصلنامه افق دانش، 1399؛ 26(2): 156-169. magiran.com/p2139738
Abbas Saremi, Mohammad Parastesh, Leili Mohammadi, Resistin Changes Following Aerobic Exercise and its Relationship With Fertility in Male Rats With Type 2 Diabetes, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2020; 26(2): 156-169. magiran.com/p2139738
عباس صارمی، محمد پرستش، لیلی محمدی، "بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی و ارتباط آن با باروری در موش های صحرایی نر دیابتی نوع 2"، فصلنامه افق دانش 26، شماره 2 (1399): 156-169. magiran.com/p2139738
Abbas Saremi, Mohammad Parastesh, Leili Mohammadi, "Resistin Changes Following Aerobic Exercise and its Relationship With Fertility in Male Rats With Type 2 Diabetes", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 26, no.2 (2020): 156-169. magiran.com/p2139738
عباس صارمی، محمد پرستش، لیلی محمدی، (1399). 'بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی و ارتباط آن با باروری در موش های صحرایی نر دیابتی نوع 2'، فصلنامه افق دانش، 26(2)، صص.156-169. magiran.com/p2139738
Abbas Saremi, Mohammad Parastesh, Leili Mohammadi, (2020). 'Resistin Changes Following Aerobic Exercise and its Relationship With Fertility in Male Rats With Type 2 Diabetes', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26(2), pp.156-169. magiran.com/p2139738
عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ لیلی محمدی. "بررسی تغییرات رزیستین به دنبال تمرینات هوازی و ارتباط آن با باروری در موش های صحرایی نر دیابتی نوع 2". فصلنامه افق دانش، 26 ،2 ، 1399، 156-169. magiran.com/p2139738
Abbas Saremi; Mohammad Parastesh; Leili Mohammadi. "Resistin Changes Following Aerobic Exercise and its Relationship With Fertility in Male Rats With Type 2 Diabetes", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 26, 2, 2020, 156-169. magiran.com/p2139738
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال