ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور، (1399). بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12(36)، 31-40. magiran.com/p2139754
Alireza Armani Kian, Vahid Toupchi Khosroshahi, Mehdi Fathi, Bahram Rostami, Ehsan Fakour, (2020). Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students, Journal of Medical Education Development, 12(36), 31-40. magiran.com/p2139754
علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور، بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1399؛ 12(36): 31-40. magiran.com/p2139754
Alireza Armani Kian, Vahid Toupchi Khosroshahi, Mehdi Fathi, Bahram Rostami, Ehsan Fakour, Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students, Journal of Medical Education Development, 2020; 12(36): 31-40. magiran.com/p2139754
علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور، "بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 36 (1399): 31-40. magiran.com/p2139754
Alireza Armani Kian, Vahid Toupchi Khosroshahi, Mehdi Fathi, Bahram Rostami, Ehsan Fakour, "Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students", Journal of Medical Education Development 12, no.36 (2020): 31-40. magiran.com/p2139754
علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور، (1399). 'بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12(36)، صص.31-40. magiran.com/p2139754
Alireza Armani Kian, Vahid Toupchi Khosroshahi, Mehdi Fathi, Bahram Rostami, Ehsan Fakour, (2020). 'Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students', Journal of Medical Education Development, 12(36), pp.31-40. magiran.com/p2139754
علیرضا آرمانی کیان؛ وحید توپچی خسروشاهی؛ مهدی فتحی؛ بهرام رستمی؛ احسان فکور. "بررسی رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی و اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 12 ،36 ، 1399، 31-40. magiran.com/p2139754
Alireza Armani Kian; Vahid Toupchi Khosroshahi; Mehdi Fathi; Bahram Rostami; Ehsan Fakour. "Evaluation of the Relationship between the Components of Mindfulness and Educational Procrastination with the Mediating Role of Academic Self-concept in Medical Students", Journal of Medical Education Development, 12, 36, 2020, 31-40. magiran.com/p2139754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال