ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر رحمانی، فریدون سرمدیان، سید روح الله موسوی، سید عرفان خاموشی، (1399). کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، 105-124. magiran.com/p2139813
Asghar Rahmani, Fereydoon Sarmadian , Sayed Roholla Mousavi, Seyyed Erfan Khamoshi, (2020). Application of Geomorphometric attributes in digital soil mapping by using of machine learning and fuzzy logic approaches, Journal of Range and Watershed Management, 73(1), 105-124. magiran.com/p2139813
اصغر رحمانی، فریدون سرمدیان، سید روح الله موسوی، سید عرفان خاموشی، کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1399؛ 73(1): 105-124. magiran.com/p2139813
Asghar Rahmani, Fereydoon Sarmadian , Sayed Roholla Mousavi, Seyyed Erfan Khamoshi, Application of Geomorphometric attributes in digital soil mapping by using of machine learning and fuzzy logic approaches, Journal of Range and Watershed Management, 2020; 73(1): 105-124. magiran.com/p2139813
اصغر رحمانی، فریدون سرمدیان، سید روح الله موسوی، سید عرفان خاموشی، "کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 73، شماره 1 (1399): 105-124. magiran.com/p2139813
Asghar Rahmani, Fereydoon Sarmadian , Sayed Roholla Mousavi, Seyyed Erfan Khamoshi, "Application of Geomorphometric attributes in digital soil mapping by using of machine learning and fuzzy logic approaches", Journal of Range and Watershed Management 73, no.1 (2020): 105-124. magiran.com/p2139813
اصغر رحمانی، فریدون سرمدیان، سید روح الله موسوی، سید عرفان خاموشی، (1399). 'کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، صص.105-124. magiran.com/p2139813
Asghar Rahmani, Fereydoon Sarmadian , Sayed Roholla Mousavi, Seyyed Erfan Khamoshi, (2020). 'Application of Geomorphometric attributes in digital soil mapping by using of machine learning and fuzzy logic approaches', Journal of Range and Watershed Management, 73(1), pp.105-124. magiran.com/p2139813
اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ سید روح الله موسوی؛ سید عرفان خاموشی. "کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73 ،1 ، 1399، 105-124. magiran.com/p2139813
Asghar Rahmani; Fereydoon Sarmadian ; Sayed Roholla Mousavi; Seyyed Erfan Khamoshi. "Application of Geomorphometric attributes in digital soil mapping by using of machine learning and fuzzy logic approaches", Journal of Range and Watershed Management, 73, 1, 2020, 105-124. magiran.com/p2139813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال