ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر غفاری، اردوان قربانی، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدار لرد، آزاد کاکه ممی، (1399). بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، 149-166. magiran.com/p2139816
Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani , Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidar Lord, Azad Kakemami, (2020). Study the effective environmental factors on distribution of ecological plant groups in altitude gradient of Moghan-Sabalan rangelands, Journal of Range and Watershed Management, 73(1), 149-166. magiran.com/p2139816
سحر غفاری، اردوان قربانی، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدار لرد، آزاد کاکه ممی، بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1399؛ 73(1): 149-166. magiran.com/p2139816
Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani , Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidar Lord, Azad Kakemami, Study the effective environmental factors on distribution of ecological plant groups in altitude gradient of Moghan-Sabalan rangelands, Journal of Range and Watershed Management, 2020; 73(1): 149-166. magiran.com/p2139816
سحر غفاری، اردوان قربانی، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدار لرد، آزاد کاکه ممی، "بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 73، شماره 1 (1399): 149-166. magiran.com/p2139816
Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani , Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidar Lord, Azad Kakemami, "Study the effective environmental factors on distribution of ecological plant groups in altitude gradient of Moghan-Sabalan rangelands", Journal of Range and Watershed Management 73, no.1 (2020): 149-166. magiran.com/p2139816
سحر غفاری، اردوان قربانی، مهدی معمری، رئوف مصطفی زاده، محمود بیدار لرد، آزاد کاکه ممی، (1399). 'بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، صص.149-166. magiran.com/p2139816
Sahar Ghafari, Ardavan Ghorbani , Mehdi Moameri, Raoof Mostafazadeh, Mahmood Bidar Lord, Azad Kakemami, (2020). 'Study the effective environmental factors on distribution of ecological plant groups in altitude gradient of Moghan-Sabalan rangelands', Journal of Range and Watershed Management, 73(1), pp.149-166. magiran.com/p2139816
سحر غفاری؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمود بیدار لرد؛ آزاد کاکه ممی. "بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73 ،1 ، 1399، 149-166. magiran.com/p2139816
Sahar Ghafari; Ardavan Ghorbani ; Mehdi Moameri; Raoof Mostafazadeh; Mahmood Bidar Lord; Azad Kakemami. "Study the effective environmental factors on distribution of ecological plant groups in altitude gradient of Moghan-Sabalan rangelands", Journal of Range and Watershed Management, 73, 1, 2020, 149-166. magiran.com/p2139816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال