ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن فرزین، علی اکبر نظری سامانی، سعیده منبری، سادات فیض نیا، غلامعباس کاظمی، (1399). بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه های آبخیز مشرف به خلیج فارس، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، 167-181. magiran.com/p2139817
Mohsen Farzin, Aliakbar Nazari Samani , Saeideh Menbari, Sadat Feiznia, Gholamabbas Kazemi, (2020). Investigating condition of karstic lineaments in watersheds leading to Persian Gulf, Journal of Range and Watershed Management, 73(1), 167-181. magiran.com/p2139817
محسن فرزین، علی اکبر نظری سامانی، سعیده منبری، سادات فیض نیا، غلامعباس کاظمی، بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه های آبخیز مشرف به خلیج فارس. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1399؛ 73(1): 167-181. magiran.com/p2139817
Mohsen Farzin, Aliakbar Nazari Samani , Saeideh Menbari, Sadat Feiznia, Gholamabbas Kazemi, Investigating condition of karstic lineaments in watersheds leading to Persian Gulf, Journal of Range and Watershed Management, 2020; 73(1): 167-181. magiran.com/p2139817
محسن فرزین، علی اکبر نظری سامانی، سعیده منبری، سادات فیض نیا، غلامعباس کاظمی، "بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه های آبخیز مشرف به خلیج فارس"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 73، شماره 1 (1399): 167-181. magiran.com/p2139817
Mohsen Farzin, Aliakbar Nazari Samani , Saeideh Menbari, Sadat Feiznia, Gholamabbas Kazemi, "Investigating condition of karstic lineaments in watersheds leading to Persian Gulf", Journal of Range and Watershed Management 73, no.1 (2020): 167-181. magiran.com/p2139817
محسن فرزین، علی اکبر نظری سامانی، سعیده منبری، سادات فیض نیا، غلامعباس کاظمی، (1399). 'بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه های آبخیز مشرف به خلیج فارس'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(1)، صص.167-181. magiran.com/p2139817
Mohsen Farzin, Aliakbar Nazari Samani , Saeideh Menbari, Sadat Feiznia, Gholamabbas Kazemi, (2020). 'Investigating condition of karstic lineaments in watersheds leading to Persian Gulf', Journal of Range and Watershed Management, 73(1), pp.167-181. magiran.com/p2139817
محسن فرزین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سعیده منبری؛ سادات فیض نیا؛ غلامعباس کاظمی. "بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه های آبخیز مشرف به خلیج فارس". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73 ،1 ، 1399، 167-181. magiran.com/p2139817
Mohsen Farzin; Aliakbar Nazari Samani ; Saeideh Menbari; Sadat Feiznia; Gholamabbas Kazemi. "Investigating condition of karstic lineaments in watersheds leading to Persian Gulf", Journal of Range and Watershed Management, 73, 1, 2020, 167-181. magiran.com/p2139817
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال