ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدعلی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، محمدجواد آگاه، حسن نصیری مقدم، (1399). تاثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(66)، 25-33. magiran.com/p2139844
Ahmadali Sabetan , Ahmad Hassanabadi, MohamadJavad Agah, Hassan Nasirimoghaddam, (2020). Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on Humoral Immune Response, antioxidant status and some blood parameters in broiler chickens, Iranian Veterinary Journal, 16(66), 25-33. magiran.com/p2139844
احمدعلی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، محمدجواد آگاه، حسن نصیری مقدم، تاثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(66): 25-33. magiran.com/p2139844
Ahmadali Sabetan , Ahmad Hassanabadi, MohamadJavad Agah, Hassan Nasirimoghaddam, Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on Humoral Immune Response, antioxidant status and some blood parameters in broiler chickens, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(66): 25-33. magiran.com/p2139844
احمدعلی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، محمدجواد آگاه، حسن نصیری مقدم، "تاثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 66 (1399): 25-33. magiran.com/p2139844
Ahmadali Sabetan , Ahmad Hassanabadi, MohamadJavad Agah, Hassan Nasirimoghaddam, "Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on Humoral Immune Response, antioxidant status and some blood parameters in broiler chickens", Iranian Veterinary Journal 16, no.66 (2020): 25-33. magiran.com/p2139844
احمدعلی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، محمدجواد آگاه، حسن نصیری مقدم، (1399). 'تاثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(66)، صص.25-33. magiran.com/p2139844
Ahmadali Sabetan , Ahmad Hassanabadi, MohamadJavad Agah, Hassan Nasirimoghaddam, (2020). 'Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on Humoral Immune Response, antioxidant status and some blood parameters in broiler chickens', Iranian Veterinary Journal, 16(66), pp.25-33. magiran.com/p2139844
احمدعلی ثابتان شیرازی؛ احمد حسن آبادی؛ محمدجواد آگاه؛ حسن نصیری مقدم. "تاثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،66 ، 1399، 25-33. magiran.com/p2139844
Ahmadali Sabetan ; Ahmad Hassanabadi; MohamadJavad Agah; Hassan Nasirimoghaddam. "Effect of coriander seed powder and α-tocopheryl acetate on Humoral Immune Response, antioxidant status and some blood parameters in broiler chickens", Iranian Veterinary Journal, 16, 66, 2020, 25-33. magiran.com/p2139844
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال