ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد حبیبی زاد، قاسم حسینی، موسی زرین، صدیف استادیان، مهرداد معمار، (1399). تاثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل های تابستان و بهار، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(66)، 34-39. magiran.com/p2139845
Javad Habibizad , Ghasem Hoseini, Mousa Zarrin, Sadyf Ostadyan, Mehrdad Meamar, (2020). Effect of various eCG doses on reproductive performance of Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the summer and spring seasons, Iranian Veterinary Journal, 16(66), 34-39. magiran.com/p2139845
جواد حبیبی زاد، قاسم حسینی، موسی زرین، صدیف استادیان، مهرداد معمار، تاثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل های تابستان و بهار. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(66): 34-39. magiran.com/p2139845
Javad Habibizad , Ghasem Hoseini, Mousa Zarrin, Sadyf Ostadyan, Mehrdad Meamar, Effect of various eCG doses on reproductive performance of Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the summer and spring seasons, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(66): 34-39. magiran.com/p2139845
جواد حبیبی زاد، قاسم حسینی، موسی زرین، صدیف استادیان، مهرداد معمار، "تاثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل های تابستان و بهار"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 66 (1399): 34-39. magiran.com/p2139845
Javad Habibizad , Ghasem Hoseini, Mousa Zarrin, Sadyf Ostadyan, Mehrdad Meamar, "Effect of various eCG doses on reproductive performance of Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the summer and spring seasons", Iranian Veterinary Journal 16, no.66 (2020): 34-39. magiran.com/p2139845
جواد حبیبی زاد، قاسم حسینی، موسی زرین، صدیف استادیان، مهرداد معمار، (1399). 'تاثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل های تابستان و بهار'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(66)، صص.34-39. magiran.com/p2139845
Javad Habibizad , Ghasem Hoseini, Mousa Zarrin, Sadyf Ostadyan, Mehrdad Meamar, (2020). 'Effect of various eCG doses on reproductive performance of Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the summer and spring seasons', Iranian Veterinary Journal, 16(66), pp.34-39. magiran.com/p2139845
جواد حبیبی زاد؛ قاسم حسینی؛ موسی زرین؛ صدیف استادیان؛ مهرداد معمار. "تاثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل های تابستان و بهار". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،66 ، 1399، 34-39. magiran.com/p2139845
Javad Habibizad ; Ghasem Hoseini; Mousa Zarrin; Sadyf Ostadyan; Mehrdad Meamar. "Effect of various eCG doses on reproductive performance of Kohgiluyeh and Boyerahmad province native goats at during the summer and spring seasons", Iranian Veterinary Journal, 16, 66, 2020, 34-39. magiran.com/p2139845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال