ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا طاهری، الهه تیموری، علیرضا صابری کاخکی، (1399). تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 2121-2129. magiran.com/p2139897
Hamidreza Taheri, Elahe Teymuri , Alireza Saberi Kakhki, (2020). The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), 2121-2129. magiran.com/p2139897
حمیدرضا طاهری، الهه تیموری، علیرضا صابری کاخکی، تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(1): 2121-2129. magiran.com/p2139897
Hamidreza Taheri, Elahe Teymuri , Alireza Saberi Kakhki, The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(1): 2121-2129. magiran.com/p2139897
حمیدرضا طاهری، الهه تیموری، علیرضا صابری کاخکی، "تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 1 (1399): 2121-2129. magiran.com/p2139897
Hamidreza Taheri, Elahe Teymuri , Alireza Saberi Kakhki, "The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.1 (2020): 2121-2129. magiran.com/p2139897
حمیدرضا طاهری، الهه تیموری، علیرضا صابری کاخکی، (1399). 'تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، صص.2121-2129. magiran.com/p2139897
Hamidreza Taheri, Elahe Teymuri , Alireza Saberi Kakhki, (2020). 'The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), pp.2121-2129. magiran.com/p2139897
حمیدرضا طاهری؛ الهه تیموری؛ علیرضا صابری کاخکی. "تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،1 ، 1399، 2121-2129. magiran.com/p2139897
Hamidreza Taheri; Elahe Teymuri ; Alireza Saberi Kakhki. "The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1, 2020, 2121-2129. magiran.com/p2139897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال