ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران حصارکی، سیده مهتاب میراستوار مقدم، سلیمان سروانی، (1399). ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 2138-2148. magiran.com/p2139899
Mehran Hesaraki, Seyedeh Mahtab MirOstovar Moghadam , Soleyman Saravani, (2020). Gastric aspirate shake test for predicting of surfactant therapy in premature neonates with gestational age ≤ 34W with hyaline membrane disease, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), 2138-2148. magiran.com/p2139899
مهران حصارکی، سیده مهتاب میراستوار مقدم، سلیمان سروانی، ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(1): 2138-2148. magiran.com/p2139899
Mehran Hesaraki, Seyedeh Mahtab MirOstovar Moghadam , Soleyman Saravani, Gastric aspirate shake test for predicting of surfactant therapy in premature neonates with gestational age ≤ 34W with hyaline membrane disease, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(1): 2138-2148. magiran.com/p2139899
مهران حصارکی، سیده مهتاب میراستوار مقدم، سلیمان سروانی، "ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 1 (1399): 2138-2148. magiran.com/p2139899
Mehran Hesaraki, Seyedeh Mahtab MirOstovar Moghadam , Soleyman Saravani, "Gastric aspirate shake test for predicting of surfactant therapy in premature neonates with gestational age ≤ 34W with hyaline membrane disease", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.1 (2020): 2138-2148. magiran.com/p2139899
مهران حصارکی، سیده مهتاب میراستوار مقدم، سلیمان سروانی، (1399). 'ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، صص.2138-2148. magiran.com/p2139899
Mehran Hesaraki, Seyedeh Mahtab MirOstovar Moghadam , Soleyman Saravani, (2020). 'Gastric aspirate shake test for predicting of surfactant therapy in premature neonates with gestational age ≤ 34W with hyaline membrane disease', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), pp.2138-2148. magiran.com/p2139899
مهران حصارکی؛ سیده مهتاب میراستوار مقدم؛ سلیمان سروانی. "ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،1 ، 1399، 2138-2148. magiran.com/p2139899
Mehran Hesaraki; Seyedeh Mahtab MirOstovar Moghadam ; Soleyman Saravani. "Gastric aspirate shake test for predicting of surfactant therapy in premature neonates with gestational age ≤ 34W with hyaline membrane disease", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1, 2020, 2138-2148. magiran.com/p2139899
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال