ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان محاب، فرح نادری، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، حسین ابراهیمی مقدم، (1399). مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 2149-2164. magiran.com/p2139900
Rezvan Mahab, Farah Naderi , Parvin Ehtesham Zadeh, Fariba Hafezi, Hossein Ebrahimi Moghaddam, (2020). Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), 2149-2164. magiran.com/p2139900
رضوان محاب، فرح نادری، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، حسین ابراهیمی مقدم، مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(1): 2149-2164. magiran.com/p2139900
Rezvan Mahab, Farah Naderi , Parvin Ehtesham Zadeh, Fariba Hafezi, Hossein Ebrahimi Moghaddam, Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(1): 2149-2164. magiran.com/p2139900
رضوان محاب، فرح نادری، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، حسین ابراهیمی مقدم، "مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 1 (1399): 2149-2164. magiran.com/p2139900
Rezvan Mahab, Farah Naderi , Parvin Ehtesham Zadeh, Fariba Hafezi, Hossein Ebrahimi Moghaddam, "Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.1 (2020): 2149-2164. magiran.com/p2139900
رضوان محاب، فرح نادری، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، حسین ابراهیمی مقدم، (1399). 'مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، صص.2149-2164. magiran.com/p2139900
Rezvan Mahab, Farah Naderi , Parvin Ehtesham Zadeh, Fariba Hafezi, Hossein Ebrahimi Moghaddam, (2020). 'Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), pp.2149-2164. magiran.com/p2139900
رضوان محاب؛ فرح نادری؛ پروین احتشام زاده؛ فریبا حافظی؛ حسین ابراهیمی مقدم. "مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،1 ، 1399، 2149-2164. magiran.com/p2139900
Rezvan Mahab; Farah Naderi ; Parvin Ehtesham Zadeh; Fariba Hafezi; Hossein Ebrahimi Moghaddam. "Comparison of the effectiveness of brain electrical stimulation of the skull and cognitive-behavioral therapy on the beliefs of people with obsessive-compulsive disorder", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1, 2020, 2149-2164. magiran.com/p2139900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال