ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا کریمی، پرویز عسگری، علیرضا حیدرئی، (1399). اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 2165-2175. magiran.com/p2139901
SARA Karimi, Parviz Asgari , Alireza Heydari, (2020). The effect of intensive interaction intervention on the stereotyped behavior of children with autism spectrum disorder, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), 2165-2175. magiran.com/p2139901
سارا کریمی، پرویز عسگری، علیرضا حیدرئی، اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(1): 2165-2175. magiran.com/p2139901
SARA Karimi, Parviz Asgari , Alireza Heydari, The effect of intensive interaction intervention on the stereotyped behavior of children with autism spectrum disorder, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(1): 2165-2175. magiran.com/p2139901
سارا کریمی، پرویز عسگری، علیرضا حیدرئی، "اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 1 (1399): 2165-2175. magiran.com/p2139901
SARA Karimi, Parviz Asgari , Alireza Heydari, "The effect of intensive interaction intervention on the stereotyped behavior of children with autism spectrum disorder", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.1 (2020): 2165-2175. magiran.com/p2139901
سارا کریمی، پرویز عسگری، علیرضا حیدرئی، (1399). 'اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، صص.2165-2175. magiran.com/p2139901
SARA Karimi, Parviz Asgari , Alireza Heydari, (2020). 'The effect of intensive interaction intervention on the stereotyped behavior of children with autism spectrum disorder', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), pp.2165-2175. magiran.com/p2139901
سارا کریمی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدرئی. "اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،1 ، 1399، 2165-2175. magiran.com/p2139901
SARA Karimi; Parviz Asgari ; Alireza Heydari. "The effect of intensive interaction intervention on the stereotyped behavior of children with autism spectrum disorder", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1, 2020, 2165-2175. magiran.com/p2139901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال