ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توران خرسندپور، سیمین دخت رضاخانی، حسن پاشا شریفی، (1399). ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 2246-2256. magiran.com/p2139909
فuran Khorsanpour, Simin Dokht Rezakhani , Hasanpasha Sharifi, (2020). Development and standardization of irrational beliefs questionnaire (Iranian version) among students, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), 2246-2256. magiran.com/p2139909
توران خرسندپور، سیمین دخت رضاخانی، حسن پاشا شریفی، ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(1): 2246-2256. magiran.com/p2139909
فuran Khorsanpour, Simin Dokht Rezakhani , Hasanpasha Sharifi, Development and standardization of irrational beliefs questionnaire (Iranian version) among students, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(1): 2246-2256. magiran.com/p2139909
توران خرسندپور، سیمین دخت رضاخانی، حسن پاشا شریفی، "ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 1 (1399): 2246-2256. magiran.com/p2139909
فuran Khorsanpour, Simin Dokht Rezakhani , Hasanpasha Sharifi, "Development and standardization of irrational beliefs questionnaire (Iranian version) among students", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.1 (2020): 2246-2256. magiran.com/p2139909
توران خرسندپور، سیمین دخت رضاخانی، حسن پاشا شریفی، (1399). 'ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، صص.2246-2256. magiran.com/p2139909
فuran Khorsanpour, Simin Dokht Rezakhani , Hasanpasha Sharifi, (2020). 'Development and standardization of irrational beliefs questionnaire (Iranian version) among students', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(1), pp.2246-2256. magiran.com/p2139909
توران خرسندپور؛ سیمین دخت رضاخانی؛ حسن پاشا شریفی. "ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،1 ، 1399، 2246-2256. magiran.com/p2139909
فuran Khorsanpour; Simin Dokht Rezakhani ; Hasanpasha Sharifi. "Development and standardization of irrational beliefs questionnaire (Iranian version) among students", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1, 2020, 2246-2256. magiran.com/p2139909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال