ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شوشتری، عباس معروف نژاد، (1399). رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز)، فصلنامه آمایش محیط، 48، 41-62. magiran.com/p2140015
reza shooshtari, Abbas Maroofnezhad, (2020). Ranking Gas Stations from the Citizenships’ Viewpoints Using the Vikor Model(A Case Study of Eastern Part of Ahvaz Metropolis), Amayesh Journal, 48, 41-62. magiran.com/p2140015
رضا شوشتری، عباس معروف نژاد، رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز). فصلنامه آمایش محیط، 1399؛ 48: 41-62. magiran.com/p2140015
reza shooshtari, Abbas Maroofnezhad, Ranking Gas Stations from the Citizenships’ Viewpoints Using the Vikor Model(A Case Study of Eastern Part of Ahvaz Metropolis), Amayesh Journal, 2020; 48: 41-62. magiran.com/p2140015
رضا شوشتری، عباس معروف نژاد، "رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز)"، فصلنامه آمایش محیط ،48 (1399): 41-62. magiran.com/p2140015
reza shooshtari, Abbas Maroofnezhad, "Ranking Gas Stations from the Citizenships’ Viewpoints Using the Vikor Model(A Case Study of Eastern Part of Ahvaz Metropolis)", Amayesh Journal no. 48 (2020): 41-62. magiran.com/p2140015
رضا شوشتری، عباس معروف نژاد، (1399). 'رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز)'، فصلنامه آمایش محیط، 48، صص.41-62. magiran.com/p2140015
reza shooshtari, Abbas Maroofnezhad, (2020). 'Ranking Gas Stations from the Citizenships’ Viewpoints Using the Vikor Model(A Case Study of Eastern Part of Ahvaz Metropolis)', Amayesh Journal, 48, pp.41-62. magiran.com/p2140015
رضا شوشتری؛ عباس معروف نژاد. "رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از منظر شهروندان با استفاده از مدل Vikor (مطالعه موردی: شرق کلانشهر اهواز)". فصلنامه آمایش محیط، 48 ، 1399، 41-62. magiran.com/p2140015
reza shooshtari; Abbas Maroofnezhad. "Ranking Gas Stations from the Citizenships’ Viewpoints Using the Vikor Model(A Case Study of Eastern Part of Ahvaz Metropolis)", Amayesh Journal, 48, 2020, 41-62. magiran.com/p2140015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال