ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید صانعی، آزاده رهنما، علی کمال، الهه صانعی، (1399). ارتباط تابلوی بالینی سکته ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(571)، 237-244. magiran.com/p2140128
Hamid Sanei, Elaheh Sanei, Azadeh Rahnama, Ali Kamal, (2020). The Relation between Clinical Presentation of Acute Myocardial Infarction and Gender in Patients Admitted to Educating Hospitals in Isfahan City, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 38(571), 237-244. magiran.com/p2140128
حمید صانعی، آزاده رهنما، علی کمال، الهه صانعی، ارتباط تابلوی بالینی سکته ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(571): 237-244. magiran.com/p2140128
Hamid Sanei, Elaheh Sanei, Azadeh Rahnama, Ali Kamal, The Relation between Clinical Presentation of Acute Myocardial Infarction and Gender in Patients Admitted to Educating Hospitals in Isfahan City, Iran, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(571): 237-244. magiran.com/p2140128
حمید صانعی، آزاده رهنما، علی کمال، الهه صانعی، "ارتباط تابلوی بالینی سکته ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 571 (1399): 237-244. magiran.com/p2140128
Hamid Sanei, Elaheh Sanei, Azadeh Rahnama, Ali Kamal, "The Relation between Clinical Presentation of Acute Myocardial Infarction and Gender in Patients Admitted to Educating Hospitals in Isfahan City, Iran", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.571 (2020): 237-244. magiran.com/p2140128
حمید صانعی، آزاده رهنما، علی کمال، الهه صانعی، (1399). 'ارتباط تابلوی بالینی سکته ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(571)، صص.237-244. magiran.com/p2140128
Hamid Sanei, Elaheh Sanei, Azadeh Rahnama, Ali Kamal, (2020). 'The Relation between Clinical Presentation of Acute Myocardial Infarction and Gender in Patients Admitted to Educating Hospitals in Isfahan City, Iran', Journal Of Isfahan Medical School, 38(571), pp.237-244. magiran.com/p2140128
حمید صانعی؛ آزاده رهنما؛ علی کمال؛ الهه صانعی. "ارتباط تابلوی بالینی سکته ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،571 ، 1399، 237-244. magiran.com/p2140128
Hamid Sanei; Elaheh Sanei; Azadeh Rahnama; Ali Kamal. "The Relation between Clinical Presentation of Acute Myocardial Infarction and Gender in Patients Admitted to Educating Hospitals in Isfahan City, Iran", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 571, 2020, 237-244. magiran.com/p2140128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال