ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی عقیلی، شیدا سوداگر، بیوک تاجری، مهرداد ثابت، (1399). تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 36-41. magiran.com/p2140141
MM.Aghili, S. Sodagar, B.Tajeri, M.Sabet, (2020). Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress, Nurse and Physician Within War, 7(24), 36-41. magiran.com/p2140141
محمدمهدی عقیلی، شیدا سوداگر، بیوک تاجری، مهرداد ثابت، تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1399؛ 7(24): 36-41. magiran.com/p2140141
MM.Aghili, S. Sodagar, B.Tajeri, M.Sabet, Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress, Nurse and Physician Within War, 2020; 7(24): 36-41. magiran.com/p2140141
محمدمهدی عقیلی، شیدا سوداگر، بیوک تاجری، مهرداد ثابت، "تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 24 (1399): 36-41. magiran.com/p2140141
MM.Aghili, S. Sodagar, B.Tajeri, M.Sabet, "Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress", Nurse and Physician Within War 7, no.24 (2020): 36-41. magiran.com/p2140141
محمدمهدی عقیلی، شیدا سوداگر، بیوک تاجری، مهرداد ثابت، (1399). 'تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، صص.36-41. magiran.com/p2140141
MM.Aghili, S. Sodagar, B.Tajeri, M.Sabet, (2020). 'Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress', Nurse and Physician Within War, 7(24), pp.36-41. magiran.com/p2140141
محمدمهدی عقیلی؛ شیدا سوداگر؛ بیوک تاجری؛ مهرداد ثابت. "تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر استرس شغلی". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،24 ، 1399، 36-41. magiran.com/p2140141
MM.Aghili; S. Sodagar; B.Tajeri; M.Sabet. "Effects of group intervention based on the Cognitive-Behavior Therapy (CBT) on Job Stress", Nurse and Physician Within War, 7, 24, 2020, 36-41. magiran.com/p2140141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال