ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی، منیره ماهانی، (1399). نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 66-71. magiran.com/p2140144
AR.Kiani, S. Dergahi, S.Ahmadbookani , M.Esmaeilbeigi Mahani, (2020). The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness in Veterans, Nurse and Physician Within War, 7(24), 66-71. magiran.com/p2140144
احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی، منیره ماهانی، نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1399؛ 7(24): 66-71. magiran.com/p2140144
AR.Kiani, S. Dergahi, S.Ahmadbookani , M.Esmaeilbeigi Mahani, The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness in Veterans, Nurse and Physician Within War, 2020; 7(24): 66-71. magiran.com/p2140144
احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی، منیره ماهانی، "نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 24 (1399): 66-71. magiran.com/p2140144
AR.Kiani, S. Dergahi, S.Ahmadbookani , M.Esmaeilbeigi Mahani, "The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness in Veterans", Nurse and Physician Within War 7, no.24 (2020): 66-71. magiran.com/p2140144
احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی، منیره ماهانی، (1399). 'نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، صص.66-71. magiran.com/p2140144
AR.Kiani, S. Dergahi, S.Ahmadbookani , M.Esmaeilbeigi Mahani, (2020). 'The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness in Veterans', Nurse and Physician Within War, 7(24), pp.66-71. magiran.com/p2140144
احمدرضا کیانی؛ شهریار درگاهی؛ سلیمان احمد بوکانی؛ منیره ماهانی. "نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،24 ، 1399، 66-71. magiran.com/p2140144
AR.Kiani; S. Dergahi; S.Ahmadbookani ; M.Esmaeilbeigi Mahani. "The Role of Attitudes to Life in the Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness in Veterans", Nurse and Physician Within War, 7, 24, 2020, 66-71. magiran.com/p2140144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال