ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته صانعی، حمید مهرابی، مستوره صداقت، فرشته زرندی، (1399). اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 93-102. magiran.com/p2140147
F. Sanei, H.Mehrabi KoliBiki , M.Sedaghat, F. Zarandi, (2020). The Effectiveness of Sexual Education on Sexual Schema and Marital Satisfaction in Married Women., Nurse and Physician Within War, 7(24), 93-102. magiran.com/p2140147
فرشته صانعی، حمید مهرابی، مستوره صداقت، فرشته زرندی، اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1399؛ 7(24): 93-102. magiran.com/p2140147
F. Sanei, H.Mehrabi KoliBiki , M.Sedaghat, F. Zarandi, The Effectiveness of Sexual Education on Sexual Schema and Marital Satisfaction in Married Women., Nurse and Physician Within War, 2020; 7(24): 93-102. magiran.com/p2140147
فرشته صانعی، حمید مهرابی، مستوره صداقت، فرشته زرندی، "اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 24 (1399): 93-102. magiran.com/p2140147
F. Sanei, H.Mehrabi KoliBiki , M.Sedaghat, F. Zarandi, "The Effectiveness of Sexual Education on Sexual Schema and Marital Satisfaction in Married Women.", Nurse and Physician Within War 7, no.24 (2020): 93-102. magiran.com/p2140147
فرشته صانعی، حمید مهرابی، مستوره صداقت، فرشته زرندی، (1399). 'اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، صص.93-102. magiran.com/p2140147
F. Sanei, H.Mehrabi KoliBiki , M.Sedaghat, F. Zarandi, (2020). 'The Effectiveness of Sexual Education on Sexual Schema and Marital Satisfaction in Married Women.', Nurse and Physician Within War, 7(24), pp.93-102. magiran.com/p2140147
فرشته صانعی؛ حمید مهرابی؛ مستوره صداقت؛ فرشته زرندی. "اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،24 ، 1399، 93-102. magiran.com/p2140147
F. Sanei; H.Mehrabi KoliBiki ; M.Sedaghat; F. Zarandi. "The Effectiveness of Sexual Education on Sexual Schema and Marital Satisfaction in Married Women.", Nurse and Physician Within War, 7, 24, 2020, 93-102. magiran.com/p2140147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال