ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Behnaz Akbari, Samad Ghaffari ID, Naser Aslanabadi, Bahram Sohrabi, Leili Pourafkari, Fariborz Akbarzadeh, Hasan Javadzadegan, Ahmad Separham, Malihe Sehati, (2020). The impact of oral nicorandil pre-treatment on ST resolution and clinical outcome of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty: A randomized placebo controlled trial , Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12(2), 90-96. magiran.com/p2140152
Behnaz Akbari, Samad Ghaffari ID, Naser Aslanabadi, Bahram Sohrabi, Leili Pourafkari, Fariborz Akbarzadeh, Hasan Javadzadegan, Ahmad Separham, Malihe Sehati, The impact of oral nicorandil pre-treatment on ST resolution and clinical outcome of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty: A randomized placebo controlled trial , Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 2020; 12(2): 90-96. magiran.com/p2140152
Behnaz Akbari, Samad Ghaffari ID, Naser Aslanabadi, Bahram Sohrabi, Leili Pourafkari, Fariborz Akbarzadeh, Hasan Javadzadegan, Ahmad Separham, Malihe Sehati, "The impact of oral nicorandil pre-treatment on ST resolution and clinical outcome of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty: A randomized placebo controlled trial ", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research 12, no.2 (2020): 90-96. magiran.com/p2140152
Behnaz Akbari, Samad Ghaffari ID, Naser Aslanabadi, Bahram Sohrabi, Leili Pourafkari, Fariborz Akbarzadeh, Hasan Javadzadegan, Ahmad Separham, Malihe Sehati, (2020). 'The impact of oral nicorandil pre-treatment on ST resolution and clinical outcome of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty: A randomized placebo controlled trial ', Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12(2), pp.90-96. magiran.com/p2140152
Behnaz Akbari; Samad Ghaffari ID; Naser Aslanabadi; Bahram Sohrabi; Leili Pourafkari; Fariborz Akbarzadeh; Hasan Javadzadegan; Ahmad Separham; Malihe Sehati. "The impact of oral nicorandil pre-treatment on ST resolution and clinical outcome of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty: A randomized placebo controlled trial ", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12, 2, 2020, 90-96. magiran.com/p2140152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال