ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شایگان، محمد مظفری، نورالله زاهدیان نصب، لیلا شایگان، سارا باقری، (1399). مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، 100-114. magiran.com/p2140219
Maryam Shaygan, Mohammad Mozafari, Noorollah Zahedian Nasab, Leila Shayegan, Sara Bagheri, (2020). Comparison of Depression and Spiritual Well-being in Chronic Pain Patients and Healthy Control Group, Journal of Research on Religion & Health, 6(2), 100-114. magiran.com/p2140219
مریم شایگان، محمد مظفری، نورالله زاهدیان نصب، لیلا شایگان، سارا باقری، مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1399؛ 6(2): 100-114. magiran.com/p2140219
Maryam Shaygan, Mohammad Mozafari, Noorollah Zahedian Nasab, Leila Shayegan, Sara Bagheri, Comparison of Depression and Spiritual Well-being in Chronic Pain Patients and Healthy Control Group, Journal of Research on Religion & Health, 2020; 6(2): 100-114. magiran.com/p2140219
مریم شایگان، محمد مظفری، نورالله زاهدیان نصب، لیلا شایگان، سارا باقری، "مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم"، مجله پژوهش در دین و سلامت 6، شماره 2 (1399): 100-114. magiran.com/p2140219
Maryam Shaygan, Mohammad Mozafari, Noorollah Zahedian Nasab, Leila Shayegan, Sara Bagheri, "Comparison of Depression and Spiritual Well-being in Chronic Pain Patients and Healthy Control Group", Journal of Research on Religion & Health 6, no.2 (2020): 100-114. magiran.com/p2140219
مریم شایگان، محمد مظفری، نورالله زاهدیان نصب، لیلا شایگان، سارا باقری، (1399). 'مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، صص.100-114. magiran.com/p2140219
Maryam Shaygan, Mohammad Mozafari, Noorollah Zahedian Nasab, Leila Shayegan, Sara Bagheri, (2020). 'Comparison of Depression and Spiritual Well-being in Chronic Pain Patients and Healthy Control Group', Journal of Research on Religion & Health, 6(2), pp.100-114. magiran.com/p2140219
مریم شایگان؛ محمد مظفری؛ نورالله زاهدیان نصب؛ لیلا شایگان؛ سارا باقری. "مقایسه سلامت معنوی و نشانه های افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با افراد سالم". مجله پژوهش در دین و سلامت، 6 ،2 ، 1399، 100-114. magiran.com/p2140219
Maryam Shaygan; Mohammad Mozafari; Noorollah Zahedian Nasab; Leila Shayegan; Sara Bagheri. "Comparison of Depression and Spiritual Well-being in Chronic Pain Patients and Healthy Control Group", Journal of Research on Religion & Health, 6, 2, 2020, 100-114. magiran.com/p2140219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال