ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عقیل نسیمی، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان، (1399). تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، 148-164. magiran.com/p2140222
Seyed Aghil Nasimi, Reza Kohsari, Masoomeh Keramati, Jafar Taban, (2020). The Role of Quranic Education Methods in Mental Health and Tendency to Addiction in Three Areas of Deterrence, Support and Supervision, Journal of Research on Religion & Health, 6(2), 148-164. magiran.com/p2140222
سید عقیل نسیمی، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان، تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1399؛ 6(2): 148-164. magiran.com/p2140222
Seyed Aghil Nasimi, Reza Kohsari, Masoomeh Keramati, Jafar Taban, The Role of Quranic Education Methods in Mental Health and Tendency to Addiction in Three Areas of Deterrence, Support and Supervision, Journal of Research on Religion & Health, 2020; 6(2): 148-164. magiran.com/p2140222
سید عقیل نسیمی، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان، "تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی"، مجله پژوهش در دین و سلامت 6، شماره 2 (1399): 148-164. magiran.com/p2140222
Seyed Aghil Nasimi, Reza Kohsari, Masoomeh Keramati, Jafar Taban, "The Role of Quranic Education Methods in Mental Health and Tendency to Addiction in Three Areas of Deterrence, Support and Supervision", Journal of Research on Religion & Health 6, no.2 (2020): 148-164. magiran.com/p2140222
سید عقیل نسیمی، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان، (1399). 'تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، صص.148-164. magiran.com/p2140222
Seyed Aghil Nasimi, Reza Kohsari, Masoomeh Keramati, Jafar Taban, (2020). 'The Role of Quranic Education Methods in Mental Health and Tendency to Addiction in Three Areas of Deterrence, Support and Supervision', Journal of Research on Religion & Health, 6(2), pp.148-164. magiran.com/p2140222
سید عقیل نسیمی؛ رضا کهساری؛ معصومه کرامتی؛ جعفر تابان. "تبیین نقش روش های تربیت قرآنی در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر در حیطه های بازدارندگی، حمایتی و نظارتی". مجله پژوهش در دین و سلامت، 6 ،2 ، 1399، 148-164. magiran.com/p2140222
Seyed Aghil Nasimi; Reza Kohsari; Masoomeh Keramati; Jafar Taban. "The Role of Quranic Education Methods in Mental Health and Tendency to Addiction in Three Areas of Deterrence, Support and Supervision", Journal of Research on Religion & Health, 6, 2, 2020, 148-164. magiran.com/p2140222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال