ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بوانقی، رضا اولادی، مریم قربانی، اصغر طارمیان، سید مجتبی امینی نسب، (1399). مقایسه عملکرد جفت کننده های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 11(1)، 45-56. magiran.com/p2140334
Fatemeh Bavaneghi, Reza Oladi , Maryam Ghorbani, Asghar Tarmian, Seyed Mojtaba Amininasab, (2020). Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(1), 45-56. magiran.com/p2140334
فاطمه بوانقی، رضا اولادی، مریم قربانی، اصغر طارمیان، سید مجتبی امینی نسب، مقایسه عملکرد جفت کننده های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1399؛ 11(1): 45-56. magiran.com/p2140334
Fatemeh Bavaneghi, Reza Oladi , Maryam Ghorbani, Asghar Tarmian, Seyed Mojtaba Amininasab, Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2020; 11(1): 45-56. magiran.com/p2140334
فاطمه بوانقی، رضا اولادی، مریم قربانی، اصغر طارمیان، سید مجتبی امینی نسب، "مقایسه عملکرد جفت کننده های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 11، شماره 1 (1399): 45-56. magiran.com/p2140334
Fatemeh Bavaneghi, Reza Oladi , Maryam Ghorbani, Asghar Tarmian, Seyed Mojtaba Amininasab, "Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 11, no.1 (2020): 45-56. magiran.com/p2140334
فاطمه بوانقی، رضا اولادی، مریم قربانی، اصغر طارمیان، سید مجتبی امینی نسب، (1399). 'مقایسه عملکرد جفت کننده های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 11(1)، صص.45-56. magiran.com/p2140334
Fatemeh Bavaneghi, Reza Oladi , Maryam Ghorbani, Asghar Tarmian, Seyed Mojtaba Amininasab, (2020). 'Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(1), pp.45-56. magiran.com/p2140334
فاطمه بوانقی؛ رضا اولادی؛ مریم قربانی؛ اصغر طارمیان؛ سید مجتبی امینی نسب. "مقایسه عملکرد جفت کننده های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 11 ،1 ، 1399، 45-56. magiran.com/p2140334
Fatemeh Bavaneghi; Reza Oladi ; Maryam Ghorbani; Asghar Tarmian; Seyed Mojtaba Amininasab. "Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11, 1, 2020, 45-56. magiran.com/p2140334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال