ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دهقانی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان، محمدرضا بهرنگی، (1399). طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، 7-34. magiran.com/p2140417
Alireza Dehghani , Bijan Abdolahi, Hossein Abasian, Mohammadreza Behranghi, (2020). Designing the Return on Expectations Training Evaluating Model (ROE): A Qualitative Research, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), 7-34. magiran.com/p2140417
علیرضا دهقانی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان، محمدرضا بهرنگی، طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1399؛ 10(29): 7-34. magiran.com/p2140417
Alireza Dehghani , Bijan Abdolahi, Hossein Abasian, Mohammadreza Behranghi, Designing the Return on Expectations Training Evaluating Model (ROE): A Qualitative Research, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2020; 10(29): 7-34. magiran.com/p2140417
علیرضا دهقانی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان، محمدرضا بهرنگی، "طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 10، شماره 29 (1399): 7-34. magiran.com/p2140417
Alireza Dehghani , Bijan Abdolahi, Hossein Abasian, Mohammadreza Behranghi, "Designing the Return on Expectations Training Evaluating Model (ROE): A Qualitative Research", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 10, no.29 (2020): 7-34. magiran.com/p2140417
علیرضا دهقانی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان، محمدرضا بهرنگی، (1399). 'طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، صص.7-34. magiran.com/p2140417
Alireza Dehghani , Bijan Abdolahi, Hossein Abasian, Mohammadreza Behranghi, (2020). 'Designing the Return on Expectations Training Evaluating Model (ROE): A Qualitative Research', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), pp.7-34. magiran.com/p2140417
علیرضا دهقانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ محمدرضا بهرنگی. "طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10 ،29 ، 1399، 7-34. magiran.com/p2140417
Alireza Dehghani ; Bijan Abdolahi; Hossein Abasian; Mohammadreza Behranghi. "Designing the Return on Expectations Training Evaluating Model (ROE): A Qualitative Research", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10, 29, 2020, 7-34. magiran.com/p2140417
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال