ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا برازنده، حیدرعلی زارعی، (1399). بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بر اساس حضور یا عدم حضور در کلاس های کنکور مدارس، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، 35-59. magiran.com/p2140418
Leila Barazandeh, Heaidarali Zarei , (2020). Investigating the Difference of Involvement or Non-involvement in University Entrance Preparatory Courses on the Academic Attitude and Achievement Motivation of Students, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), 35-59. magiran.com/p2140418
لیلا برازنده، حیدرعلی زارعی، بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بر اساس حضور یا عدم حضور در کلاس های کنکور مدارس. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1399؛ 10(29): 35-59. magiran.com/p2140418
Leila Barazandeh, Heaidarali Zarei , Investigating the Difference of Involvement or Non-involvement in University Entrance Preparatory Courses on the Academic Attitude and Achievement Motivation of Students, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2020; 10(29): 35-59. magiran.com/p2140418
لیلا برازنده، حیدرعلی زارعی، "بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بر اساس حضور یا عدم حضور در کلاس های کنکور مدارس"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 10، شماره 29 (1399): 35-59. magiran.com/p2140418
Leila Barazandeh, Heaidarali Zarei , "Investigating the Difference of Involvement or Non-involvement in University Entrance Preparatory Courses on the Academic Attitude and Achievement Motivation of Students", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 10, no.29 (2020): 35-59. magiran.com/p2140418
لیلا برازنده، حیدرعلی زارعی، (1399). 'بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بر اساس حضور یا عدم حضور در کلاس های کنکور مدارس'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، صص.35-59. magiran.com/p2140418
Leila Barazandeh, Heaidarali Zarei , (2020). 'Investigating the Difference of Involvement or Non-involvement in University Entrance Preparatory Courses on the Academic Attitude and Achievement Motivation of Students', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), pp.35-59. magiran.com/p2140418
لیلا برازنده؛ حیدرعلی زارعی. "بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان بر اساس حضور یا عدم حضور در کلاس های کنکور مدارس". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10 ،29 ، 1399، 35-59. magiran.com/p2140418
Leila Barazandeh; Heaidarali Zarei . "Investigating the Difference of Involvement or Non-involvement in University Entrance Preparatory Courses on the Academic Attitude and Achievement Motivation of Students", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10, 29, 2020, 35-59. magiran.com/p2140418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال