ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران سهراب زاده، کیانوش محمدی روزبهانی، سید سعید حسینی زاده، (1399). ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت)، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، 145-165. magiran.com/p2140420
Mehran Sohrabzadeh , Kiyanoush Mohammadi Rozbahanei, Seyad Saeid Hoseinezadeh, (2020). Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health), Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), 145-165. magiran.com/p2140420
مهران سهراب زاده، کیانوش محمدی روزبهانی، سید سعید حسینی زاده، ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت). فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1399؛ 10(29): 145-165. magiran.com/p2140420
Mehran Sohrabzadeh , Kiyanoush Mohammadi Rozbahanei, Seyad Saeid Hoseinezadeh, Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health), Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2020; 10(29): 145-165. magiran.com/p2140420
مهران سهراب زاده، کیانوش محمدی روزبهانی، سید سعید حسینی زاده، "ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت)"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 10، شماره 29 (1399): 145-165. magiran.com/p2140420
Mehran Sohrabzadeh , Kiyanoush Mohammadi Rozbahanei, Seyad Saeid Hoseinezadeh, "Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health)", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 10, no.29 (2020): 145-165. magiran.com/p2140420
مهران سهراب زاده، کیانوش محمدی روزبهانی، سید سعید حسینی زاده، (1399). 'ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت)'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10(29)، صص.145-165. magiran.com/p2140420
Mehran Sohrabzadeh , Kiyanoush Mohammadi Rozbahanei, Seyad Saeid Hoseinezadeh, (2020). 'Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health)', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10(29), pp.145-165. magiran.com/p2140420
مهران سهراب زاده؛ کیانوش محمدی روزبهانی؛ سید سعید حسینی زاده. "ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت)". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10 ،29 ، 1399، 145-165. magiran.com/p2140420
Mehran Sohrabzadeh ; Kiyanoush Mohammadi Rozbahanei; Seyad Saeid Hoseinezadeh. "Assessment of Socio-cultural and Political Impact of Continuation to Run Natively Selection of Students in Higher Education from the Perspective of Higher Education Experts (Experts and Deputies of Universities Affiliated to the Ministry of Science and Ministry of Health)", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 10, 29, 2020, 145-165. magiran.com/p2140420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال