ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی هاشمی تیله نوئی، صبا حسین زاده، (1399). بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل هادر فرایند اعتبارسنجی بانک های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 9(31)، 173-204. magiran.com/p2140455
Mostafa Hashemi Tilehnouei, Saba Hosseinzadeh, (2020). Investigating the Efficiency of Hybrid Model in Comparison with Logistic Regression and Artificial Neural Network in Credit Risk Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Islamic Economics & Banking, 9(31), 173-204. magiran.com/p2140455
مصطفی هاشمی تیله نوئی، صبا حسین زاده، بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل هادر فرایند اعتبارسنجی بانک های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1399؛ 9(31): 173-204. magiran.com/p2140455
Mostafa Hashemi Tilehnouei, Saba Hosseinzadeh, Investigating the Efficiency of Hybrid Model in Comparison with Logistic Regression and Artificial Neural Network in Credit Risk Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Islamic Economics & Banking, 2020; 9(31): 173-204. magiran.com/p2140455
مصطفی هاشمی تیله نوئی، صبا حسین زاده، "بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل هادر فرایند اعتبارسنجی بانک های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی 9، شماره 31 (1399): 173-204. magiran.com/p2140455
Mostafa Hashemi Tilehnouei, Saba Hosseinzadeh, "Investigating the Efficiency of Hybrid Model in Comparison with Logistic Regression and Artificial Neural Network in Credit Risk Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Islamic Economics & Banking 9, no.31 (2020): 173-204. magiran.com/p2140455
مصطفی هاشمی تیله نوئی، صبا حسین زاده، (1399). 'بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل هادر فرایند اعتبارسنجی بانک های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)'، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 9(31)، صص.173-204. magiran.com/p2140455
Mostafa Hashemi Tilehnouei, Saba Hosseinzadeh, (2020). 'Investigating the Efficiency of Hybrid Model in Comparison with Logistic Regression and Artificial Neural Network in Credit Risk Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange', Islamic Economics & Banking, 9(31), pp.173-204. magiran.com/p2140455
مصطفی هاشمی تیله نوئی؛ صبا حسین زاده. "بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل هادر فرایند اعتبارسنجی بانک های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)". مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 9 ،31 ، 1399، 173-204. magiran.com/p2140455
Mostafa Hashemi Tilehnouei; Saba Hosseinzadeh. "Investigating the Efficiency of Hybrid Model in Comparison with Logistic Regression and Artificial Neural Network in Credit Risk Evaluation of Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Islamic Economics & Banking, 9, 31, 2020, 173-204. magiran.com/p2140455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال