ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام ساکیان محمدی، یزدان موحدی، یونس سخاوت، (1399). نبرد نورون ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه، نشریه عصب روانشناسی، 6(20)، 83-100. magiran.com/p2140561
Hesam Sakian Mohammadi, Yazdan Movahedi, Yones Sekhavat , (2020). Battle of Neurons: Increased focus using a nerve-based computer game and brain-computer interface, Journal of Neuropsychology, 6(20), 83-100. magiran.com/p2140561
حسام ساکیان محمدی، یزدان موحدی، یونس سخاوت، نبرد نورون ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه. نشریه عصب روانشناسی، 1399؛ 6(20): 83-100. magiran.com/p2140561
Hesam Sakian Mohammadi, Yazdan Movahedi, Yones Sekhavat , Battle of Neurons: Increased focus using a nerve-based computer game and brain-computer interface, Journal of Neuropsychology, 2020; 6(20): 83-100. magiran.com/p2140561
حسام ساکیان محمدی، یزدان موحدی، یونس سخاوت، "نبرد نورون ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه"، نشریه عصب روانشناسی 6، شماره 20 (1399): 83-100. magiran.com/p2140561
Hesam Sakian Mohammadi, Yazdan Movahedi, Yones Sekhavat , "Battle of Neurons: Increased focus using a nerve-based computer game and brain-computer interface", Journal of Neuropsychology 6, no.20 (2020): 83-100. magiran.com/p2140561
حسام ساکیان محمدی، یزدان موحدی، یونس سخاوت، (1399). 'نبرد نورون ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه'، نشریه عصب روانشناسی، 6(20)، صص.83-100. magiran.com/p2140561
Hesam Sakian Mohammadi, Yazdan Movahedi, Yones Sekhavat , (2020). 'Battle of Neurons: Increased focus using a nerve-based computer game and brain-computer interface', Journal of Neuropsychology, 6(20), pp.83-100. magiran.com/p2140561
حسام ساکیان محمدی؛ یزدان موحدی؛ یونس سخاوت. "نبرد نورون ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه". نشریه عصب روانشناسی، 6 ،20 ، 1399، 83-100. magiran.com/p2140561
Hesam Sakian Mohammadi; Yazdan Movahedi; Yones Sekhavat . "Battle of Neurons: Increased focus using a nerve-based computer game and brain-computer interface", Journal of Neuropsychology, 6, 20, 2020, 83-100. magiran.com/p2140561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال