ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا کمالی، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، (1399). تولید پودر موز سبز به روش خشک کردن فوم مت: تاثیر غلظت اوالبومین بر سینتیک خشک شدن و خواص فیزیک و شیمیایی محصول، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(2)، 101-112. magiran.com/p2140603
Reza Kamali, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, (2020). Production of Green Banana Powder Using Foam-Mat Drying Method: Effects of Ovalbumin Concentration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties of the Product, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(2), 101-112. magiran.com/p2140603
رضا کمالی، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، تولید پودر موز سبز به روش خشک کردن فوم مت: تاثیر غلظت اوالبومین بر سینتیک خشک شدن و خواص فیزیک و شیمیایی محصول. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1399؛ 15(2): 101-112. magiran.com/p2140603
Reza Kamali, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, Production of Green Banana Powder Using Foam-Mat Drying Method: Effects of Ovalbumin Concentration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties of the Product, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 15(2): 101-112. magiran.com/p2140603
رضا کمالی، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، "تولید پودر موز سبز به روش خشک کردن فوم مت: تاثیر غلظت اوالبومین بر سینتیک خشک شدن و خواص فیزیک و شیمیایی محصول"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 15، شماره 2 (1399): 101-112. magiran.com/p2140603
Reza Kamali, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, "Production of Green Banana Powder Using Foam-Mat Drying Method: Effects of Ovalbumin Concentration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties of the Product", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 15, no.2 (2020): 101-112. magiran.com/p2140603
رضا کمالی، سعید داداشی، جلال دهقان نیا، حسین غفاری، (1399). 'تولید پودر موز سبز به روش خشک کردن فوم مت: تاثیر غلظت اوالبومین بر سینتیک خشک شدن و خواص فیزیک و شیمیایی محصول'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15(2)، صص.101-112. magiran.com/p2140603
Reza Kamali, Saeed Dadashi, Jalal Dehghannya, Hossein Ghaffari, (2020). 'Production of Green Banana Powder Using Foam-Mat Drying Method: Effects of Ovalbumin Concentration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties of the Product', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15(2), pp.101-112. magiran.com/p2140603
رضا کمالی؛ سعید داداشی؛ جلال دهقان نیا؛ حسین غفاری. "تولید پودر موز سبز به روش خشک کردن فوم مت: تاثیر غلظت اوالبومین بر سینتیک خشک شدن و خواص فیزیک و شیمیایی محصول". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15 ،2 ، 1399، 101-112. magiran.com/p2140603
Reza Kamali; Saeed Dadashi; Jalal Dehghannya; Hossein Ghaffari. "Production of Green Banana Powder Using Foam-Mat Drying Method: Effects of Ovalbumin Concentration on Drying Kinetics and Physicochemical Properties of the Product", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 15, 2, 2020, 101-112. magiran.com/p2140603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال